MAB priekšlikumi Rīgas attīstības programmai 2014.-2020.g.

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta, Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projekta un minēto dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta publiskā apspriešana
Norises laiks: no 24.10.2013 līdz 05.12.2013.
Šajā atsauksmju un priekšlikumu lapā Jūs varat sniegt savu viedokli par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projektu, Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projektu un stratēģijas un attīstības programmas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

Mežaparka Attīstības biedrības (MAB) viedoklis:

 1. Iekļaut pamatrādītājos, kas raksturo prasmīgu, nodrošinātu un aktīvu sabiedrību (IM1), rādītāju par NVO īstenoto projektu skaitu gadā un/vai NVO projektu īstenošanai piešķirto ikgadējo finansējumu, kam vajadzētu pieaugt aktīvas sabiedrības darbības rezultātā.
 2. Iekļaut pamatrādītājos, kas raksturo ērtu, drošu un iedzīvotājiem patīkamu pilsētvidi (IM3), rādītāju par vidējo bērnu skaitu ģimenē – ja pilsētvide būs patīkama dzīvošanai, ģimenes ar bērniem izvēlēsies Rīgu ar labām izglītības iespējām, nevis pierīgas ciematus.
 3. Iekļaut pamatrādītājos, kas raksturo ērtu, drošu un iedzīvotājiem patīkamu pilsētvidi (IM3), rādītāju par apkaimju skaitu, kur nodrošināti pamatpakalpojumi – sākumskola, primārā veselības aprūpe, zaļā zona rekreācijai, sabiedriskā transporta pietura un pārtikas veikals (atbilstoši Eiropas vienotajiem rādītājiem).
 4. Iekļaut pamatrādītājos, kas raksturo ērtu, drošu un iedzīvotājiem patīkamu pilsētvidi (IM3), rādītāju par transporta veidu sadalījumu, ko iedzīvotāji ikdienā pārsvarā lieto (angliski – modal split), lai sekotu līdz, vai attīstības tendence ir piešķirt prioritāti gājējam, velotransportam un sabiedriskajam transportam.
 5. Izņemt no rādītājiem IM3.6, jo tā izpilde nav būtiska mērķu sasniegšanai un nav atspoguļota teritoriālajās prioritātēs.
 6. Papildināt rādītāju IM3.9 ar NOx un benzola normu pārsniegumu skaitu.
 7. RV11 atbilstoši ilgtspējīgas attīstības stratēģijai noteikt „hierarhiska transporta sistēma”, nevis ”līdzsvarota…”, tādējādi nosakot prioritātes.
 8. PRV1 indikatoros prioritāri mērīt reālo pieejamību un kvalitāti, nevis iedzīvotāju vērtējumu par to.
 9. uzdevumā 1.2. 22.lpp. noteikt „nodrošināt katrā apkaimē pieejamu …”
 10. RV2 24.lpp. papildināt rīcības, lai nodrošinātu vietu bērniem pašiniciatīvai, ne tikai uzraudzītai un organizētai laika pavadīšanai.
 11. Papildināt RV3 punktu visās sadaļās ar rīcībām un rādītājiem, lai nodrošinātu Dziesmu svētku estrādes rekonstrukciju/būvniecību kā kultūras enkurobjektu.
 12. Kartē par teritoriālājām prioritātēm kultūras iestāžu pakalpojumos 31. lpp. Mežaparks ir atzīmēts, ka tur nepieciešams ieviest kultūras iestāžu pakalpojumu. Uzbūvēt un uzturēt jaunu iestādi laikā, kad esošie kultūras centri pārvēršas par lielveikaliem, ir absurdi. Uzskatām, ka saistībā ar Parka pieejamību un apkaimes nelielo iedzīvotāju skaitu Mežaparkā veidot jaunus pakalpojumus kultūras jomā nebūtu lietderīgi. Ierosinām atbilstoši 3.3. uzdevumam 32. lpp. izņemt Mežaparku no prioritāri attīstāmajām apkaimēm, tam iezīmēto naudu 42 miljonu !!! (208.lpp) plus 9 miljonu apmērā vai nu paredzot Lielās estrādes rekonstrukcijai (tai skaitā 3.3. nodaļā rīcības plānā), vai investējot citās apkaimēs, kur rekreācijas pakalpojumu pieejamība ir katastrofāli zemāka. Savukārt bibliotēku pieejamības kartē Mežaparks nav atzīmēts, bet iedzīvotāji pāris gadus atpakaļ savā apkaimē tieši bibliotēku atzīmēja kā nepieciešamu pakalpojumu.
 13. 3.4. attēlā Mežaparks iezīmēts kā apkaime, kur nepieciešami jauni publiskie sporta laukumi, tomēr šeit jau ir biezs pārklājums, Jaunas infrastruktūras veidošana Mežaparkā būtiski samazina 5.6. uzdevuma izpildes iespējamību apkaimēs, kur šis pārklājums nav tik blīvs. Neatbalstām jaunas sporta infrastruktūras attīstību, bet gan esošās pilnveidošanu.
 14. 3.5. attēlā ierosinām iekļaut Mežaparku kā apkaimi, kur jāattīsta primārās veselības aprūpes pieejamība– Mežaparkā atbilstoši iedzīvotāju aptaujai ir nepieciešama ģimenes ārsta prakse.
 15. PRV11 attiecībā uz satiksmi un sabiedriskā transporta pieejamību ierosinām transportlīdzekļu tālākas modernizēšanas vietā nodrošināt esošo zemgrīdas tramvaju pieejamību no paceltajām pieturvietām – līdzekļus investēt pieturu, nevis transportlīdzekļu labiekārtošanai.
 16. Tā kā no Mežaparka apkaimes neiet neviens maršruts cauri pilsētas centram un 8. tramvajs pretēji solītajam netika atjaunots, ierosinām būtiski uzlabot Mežaparka sasniedzamību ar sabiedrisko transportu un velotransportu no visām Rīgas apkaimēm, lai risinātu VID sasniedzamību, kā arī autonovietošana problēmu risināšanu. Tas tika solīts lokālplānojumā, bet šajā dokumentā un rīcībās un finansējumā vairs pildīts netiek.
 17. PRV 11 par uzdevumu noteikt laika biļetes ieviešanu, lai Mežaparks būtu finansiāli sasniedzams dažādām Rīgas ģimenēm arī no attālākām apkaimēm.
 18. Kartē 72.lpp. un uzdevumos noteikt, ka velotransports atbilstoši stratēģijā noteiktajām un stratēģiskajam mērķim ir attīstāms visās Rīgas apkaimēs, tostarp Mežaparkā.
 19. RV11 uzdevumos iekļaut ūdenstransporta pakalpojuma attīstīšanu starp Andrejsalu un Iļģuciemu, Vecmīlgrāvi un Bolderāju, lai nodrošinātu savienumu tilta neesamības laikā un tādējādi mazinātu tranzītu caur centru, kā arī iekļaut ūdenstransportu- pārceltuvi-prāmi sabiedriskā transporta tīklā.
 20. PRV20 iekļaut Mežaparku kā apkaimi, kur ielas būtu kaisāmas tikai ar smiltīm bez sāls, tādējādi kaut nedaudz risinot apledojuma mākslīgās veidošanas problēnu un apkaimes neizbraucamību ziemā.
  1. lpp. nav pamatojuma Mežaparka ieļaušanai centralizētās siltumapgādēs tīklā.
  1. lpp. kartē Mežaparks jāiekļauj pie apkaimēm, kur nepieciešams uzlabot ūdensapgādes pakalpojuma kvalitāti – dzeramā ūdens kvalitāti pie patērētāja.
 21. PRV12 nepieciešama karte ar centralizēto kompostēšanas laukumu izvietojumu (tiem atvēlēta pusmiljons latu) – lai nodrošinātu, ka tie ir tuvumā privātmāju apkaimēm, kur veidojas daudz kritušās lapas rudeņos.
 22. PRV14 jautājumu par esošajiem ģimenes dārziņiem ierosinām apskatīt arī PRV9 un PRV15, nosakot tos kā pastāvīgu zemes lietojuma veidu un iespējami tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai. Lūdzam iekļaut Mežaparka Sudrabu Edžus ielas ģimenes dārziņus pastāvīgo dārziņu kategorijā, jo tos lieto daudz jauniešu un jaunas ģimenes ar bērniem.
 23. Neatbalstām 89. lpp. kartē norādi, ka Mežaparkā būtu attīstāmas kapsētu teritorijas, atbalstām ģimenes dārziņu situācijas uzlabošanu.
 24. PRV15 jāuzlabo, iekļaujot jautājumus par piesārņojumu ar NOx un benzolu un smakām. Pie trūkumiem jāmin ostas radīto piesārņojumu apkārtējās dzīvojamās apkaimēs; nepietiekamu gaisa kvalitātes monitoringu, kurš brīvdienās pie intensīvākajiem pārkraušanas darbiem nestrādā. Neatbalstām ūdensmalu nodošanu privātpersonām un juridiskām personām komercdarbībai un saimnieciskai darbībai, jo tas apdraud publisko pieejamību, iedzīvotāju iespējas brīvi atpūsties, kā arī ūdens kvalitāti.
 25. RV 15 neapmierinoša ir teikuma forma, ka Rīgas dome tieksies samazināt… uzlabot…. (93. lpp.) Ierosinām iekļaut rīcības un apņemšanās, lai nodrošinātu normatīviem atbilstošu gaisa kvalitāti un trokšņa līmeņa nepārsniegšanu.
 26. rādītāju 15.11. papildināt ar benzolu un GOS, 15.13 ar troksni naktī <40 60="" ar="" db="" dien="" dz="" l="" span="" un="">
  1. lpp.kartēs jāiekļauj arī Mežaparks attiecībā uz gaisa kvalitāti, kā arī troksni, papildinot projektus ar prettrokšņa ekrānu uzstādīšanu arī Mežaparka apkaimē (Zemgala gatve), kā arī trokšņu kartē jāiekļauj arī Kundziņsala, no kurienes nāk galvenie trokšņi naktī, dzirdami arī Mežaparkā.
 27. 15.4. uzdevumu pārformulēt – nodrošināt gaisa kvalitātes atbilstību normām.
 28. Rīcības plānā paredzētajai rīcībai U1.1.1. un U1.2.1. par pamatskolas celtniecību Mežaparkā lūdzam celtniecībai rezervēt vietu (attiecīgi arī teritorijas plānojumā) pašreizējās sākumskolas ēkas vietā Lībekas ielā 27, vai Saulesdārzā, Ezermalas ielā 24/26, vai Kokneses prospekta un Siguldas prospekta krustojumā, kur Mežaparka veidošanas laikā bija patredzēta sabiedriskā apbūve. Savukārt līdz šim skolai rezervēto vietu Sudrabu Edžus ielas un Kokneses prospekta krustojumā definēt kā pastāvīgu lietojumu ģimenes dārziņiem.
 29. Rīcības plānā 5.6.6. rīcības vietā iebilstam pret brīvpieejas sporta laukumu celtniecību Mežaparkā, jo šeit jau ir sporta laukumi ”Ķeizarmežā”, kā arī tenisa laukumi. Atbilstoši izvirzītajam rādītājam IM1.6. ir sagaidāms, ka normālu apsaimniekošanas vajadzību dēļ tie kļūs par maksas laukumiem, tādējādi ierobežojot brīvpieejas atpūtas iespējas Mežaparkā. Vienlaikus Mežaparkā vērojama piedāvājuma sezonalitāte un trūkst nodrošinājuma ziemas sporta veidiem. Ierosinām 5.6.6. vietā iekļaut apgaismotas distanču slēpošanas trases un/ vai āra slidotavas ierīkošanu.
 30. Neatbalstām rīcības plānā U10.2. rīcības, kas paredz pilsētas budžeta un ES līdzekļu tērēšanu ostas „pievadceļu attīstībai”, jo 1) finansiālā atdeve no ostas pilsētai ir minimāla, turklāt ostas darbība rada neapmierinošu vides kvalitāti ostai pieguļošajās apkaimēs, un 2) paredzētie jaunie ceļi pilsētas iekšienē piesārņojuma problēmu pārcels no pilsētas centra vairāk uz dzīvojamiem rajoniem, tai skaitā Mežaparku. Tā vietā ierosinām ostas autotransportam izmantot Rīgas apvedceļu, tikai nelielu daļu no nepieciešamās piebraukšanas veicot Rīgas teritorijā.
 31. Rīcības plānā U 11 rīcībās ir nepieciešams pārkārtojums, prioritāti piešķirot gājējiem, velotransportam un sabiedriskajam transportam atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. Rīcības plānā nepieciešamas daudz precīzāk izstrādātas, kā arī papildus rīcības minētās prioritātes ( nevis līdzsvara) nodrošināšanai, jo pašreizējā variantā tiek veicināta autotransporta infrastruktūra, tātad ērtību nodrošināšana, kas nerisinās vides kvalitātes un kvalitatīvu apkaimju nodrošināšanu. Ierosinām precizēt, kādā veidā tiks uzlabota sabiedriskā transporta uzlabošana Mežaparka virzienā, kur tuvākajā nākotnē paredzēti VID un daudzstāvu dzīvojamo ēku pabeigšana, kā arī Jaunā Mežaparka projekta īstenošana.Ierosinām precizēt, kā tiks nodrošināts sabiedriskā transporta savienojums Mežaparkam ar Teiku un Juglu, kā to daudzkārt ir ierosinājuši Mežaparka iedzīvotāji.
 32. Rīcības plānā nav norādīts, kas domāts ar elastīgu biļešu sistēmu. Ierosinām likvidēt paaugstinātu cenu nerīdziniekiem, jo tas izraisīs papildus privātā autotransporta plūsmu pilsētā, kā arī ieviest laika biļeti.
 33. rīcības plānā U12.8. ieplānot organisko atkritumu dalītu savākšanu, tvertņu pieejamību iedzīvotājiem, kā arī kompostēšanas laukumu ierīkošanu apkaimēs, tai skaitā Mežaparka tuvumā. Nav pieļaujams, ka bioloģisko atkritumu nogādāšana kompostēšanas laukumos tiek atstāta iedzīvotāju ziņā – atkritumu savākšana un apsaimniekošana ir pašvaldības uzdevums, attiecībā uz organiskajiem atkritumiem tas obligāts saskaņā ar ES direktīvu.
 34. Rīcības plānā iebilstam, ka ostas darbības rezultātā piesārņoto vietu sanācija veicama par pilsētas līdzekļiem – tādējādi netiek ievērots LR Likuma par dabas aizsardzību princips – piesārņotājs maksā. Šāda attieksme pret brīvostas radītajiem ienākumiem-zaudējumiem pilsētai ir pamatojums 33. priekšlikumam.
 35. Neatbalstām Rīcības plānā 14.4.2. paredzēto hidrobūvju celtniecību Ķīšezerā, jo tādējādi tiek likvidētas dabas vērtības, pasliktināta apkārtējo teritoriju gruntsūdens līmeņa situācija. Ierosinām teritorijas plānojumā nepieļaut jaunas būvniecības paredzēšanu applūstošajās teritorijās, kā arī pārskatīt zonējumus applūstošajās teritorijās, kur vēl attīstības projekti nav realizēti.
 36. Neatbalstām peldmāju, akvaparku, peldošo kafejnīcu veidošanu Ķīšezerā, kā to paredz rīcības plāns 15.1.21, jo 1) jau pašlaik ezers ir piesārņotākā Rīgas ūdentilpe, un 2) tas ir pretrunā ar iedzīvotāju aptaujā noteiktajām Ķīšezera vērtībām – pieejams krasts, dabisks krasts, klusums un dabas klātbūtne.
 37. Nepieciešams precizēt rīcības plānā 15.2.1. rīcību līdz konkrētiem pasākumiem.
 38. Rīcības plānā 15.3.3. punktā nepieciešams minēt arī Mailes grāvi.
 39. Rīcības plānā 15.6.4. nepieciešams minēt, ka prettrokšņa ekrāns nepieciešams arī Mežaparkā, pie Zemgala gatves un tā pārvada pār Meža prospektu (troksni atstarojošas sienas vietā).
 40. Nepiekrītam, ka rīcības plānā paredzētās rīcības 16.6.1. – uzņēmēju ierosinātus detālplānus un lokālplānus būtu jāveic par pilsētas budžeta līdzekļiem. Ierosinām, ka šos izdevumus jāsedz uzņēmējam.
 41. Nepiekrītam, ka Merkam un citiem privātīpašniekiem piederošu Skanstes apkaimi būtu jālabiekārto par pilsētas budžeta un ES līdzekļiem.
 42. Uzskatām, ka rīcības plānā paredzētā rīcība17.2.3.” Ostas robežās noteikto teritorijas
  aprobežojumu analīze SEVESO II direktīvas aspektā no ostas termināļu ilgtermiņa attīstības iespējām” ir jāpapildina arī ar kopēju riska novērtējumu, jo līdz šim IVN un riska novērtējumi ir veikti atsevišķajiem objektiem, nevis kopumā. Līdz šim nav izvērtēta arī domino principa avārijas iespējamība, to jāveic pirms plānojuma apstiprināšanas.
 43. ierosinām norādīt arī 17. Uzdevumā paredzēto rīcību finansējuma avotu un sagaidāmos rezultātus, lai sabiedriskai apspriedei būtu pieejama šī informācija.
 44. Rīcības plānā 17. sadaļā nepieciešams iekļaut rīcības, kas nodrošina ostas darbību ietekmes uz vides kvalitāti reālu monitoringu un tā uzturēšanu.

ZIŅAS PAR RESPONDENTU
Vārds, uzvārds: Andis Zīlāns
Tālrunis: 67518014
Uzņēmuma nos., reģ. nr.: Mežaparka Attīstības biedrība, reģ.nr. 40008030889
Adrese: Lībekas iela 27, Rīga
Datums: 4.12.2013.


ATSAUKSMJU UN Priekšlikumu lapa
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta, Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projekta un minēto dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta publiskā apspriešana
Norises laiks: no 24.10.2013 līdz 05.12.2013.
Ar minētajiem dokumentiem no 24.10.2013. līdz 05.12.2013. var iepazīties:
Drukātā formātā
Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 2. stāvā,
Rīgas izpilddirekcijās (Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rūpniecības ielā 21);
Elektroniskā formātā
Interneta vietnē www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Stratēģiskās vadības pārvaldē, Amatu ielā 4, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti publiskās apspriešanas laikā katru otrdienu no plkst. 14:00 līdz plkst. 17:00 Rīgas domē, 2.stāva vestibilā, Rātslaukumā 1, sniegs konsultācijas un atbildēs uz Jūsu jautājumiem.

Atsauksmju un priekšlikumu lapu vai iesniegumu līdz 05.12.2013. var iesniegt visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros un Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, vai sūtot pa pastu, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Atsauksmes un priekšlikumus var iesniegt arī elektroniski Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā „e-pakalpojumi”.

Šajā atsauksmju un priekšlikumu lapā Jūs varat sniegt savu viedokli par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projektu, Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projektu un stratēģijas un attīstības programmas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

LŪDZAM IZTEIKT VIEDOKLI:
Dokuments par, kuru tiek sniegts viedoklis (atzīmēt dokumentu, par kuru sniedz priekšlikumu):
▢ Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekts
▢ Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projekts
▢ Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts
Lūdzu atzīmējiet vismaz vienu atbildi.

Joma (atzīmēt jomu, par kuru sniedz priekšlikumu):

▢ Izglītība
▢ Jaunatnes lietas
▢ Kultūra
▢ Sabiedrības integrācija/atbalsts ģimenēm
▢ Sports
▢ Veselība
▢ Sociālā sistēma
▢ Sabiedriskā kārtība un drošība
▢ Dzīves vide un mājoklis
▢ Starptautiskā sasniedzamība
▢ Satiksmes infrastruktūra un organizācija
▢ Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi
▢ Energoefektivitāte
▢ Pilsētas specifiskās teritorijas
▢ Vides kvalitāte
▢ Uzņēmējdarbība
▢ Osta
▢ Tūrisms
▢ Pilsētas pārvaldība

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv