SIA „Riga fertilizer terminal” minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas komplekss

Rīgā
2013. gada 18. aprīlī.

Nr. 13-33

Valdim Dombrovska kungam
Ministru Prezidentam
Brīvības bulvārī 36
Rīgā LV-1520
E-pasts: mps@mk.gov.lv

Edmundam Sprūdža kungam
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494
E-pasts: edmunds.sprudzs@varam.gov.lv

Rihardam Kozlovska kungam
Iekšlietu ministram
Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.2, Rīga, LV-1026
E-pasts: kanceleja@iem.gov.lv

Nilam Ušakova kungam
Rīgas Domes priekšsēdētājam
Rātslaukums 1, Rīga LV–1539
E-pasts: nils.usakovs@riga.lv

Par saskaņošanas procesa apturēšanu un būvatļaujas atcelšanu SIA „Riga
fertilizer terminal” minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas
terminālī saistībā ar normativo aktu pārkāpumiem

Ņemot vērā kārtējo katastrofu, kura saistīta ar amonija nitrāta minerālmēslu ražošanu/
uzglabāšanu (17.04.2013. ASV, Teksasā), un saistībā ar normatīvo aktu pārkāpumiem
SIA „Riga fertilizer terminal” (RFT) minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un
pārkraušanas termināļa saskaņošanas procesā, lūdzam apturēt saskaņošanas procesu
un atcelt būvatļauju, līdz tiek novērsti likuma pārkāpumi RFT attīstībā un paredzētās
bīstamās uzņēmējdarbības riski tiek pilnvērtīgi novērtēti.

Plānotajā SIA „Riga fertilizer terminal” minerālmēslu uzglabāšanas un pārkraušanas
kompleksa teritorijā Kundziņsalā, Rīgā, ir paredzēts gadā pārkraut 2 miljonu tonnas
gadā minerālmēslus, tai skaitā:
– Amonija nitrāta minerālmēsli (ar amonija nitrāta saturu nemazāk kā 98%)
(600 000 tonnas gadā);
– Stabilizēti amonija nitrāta minerālmēsli (3 markas ar amonija nitrāta saturu
93,8; 92,5 vai 90,9%) (250 000 tonnas gadā);
– Karbamīds (UREA) (600 000 tonnas gadā);
– Kaļķa amonija salpetris (200 000 tonnas gadā);
– Diamonija fosfāts (350 000 tonnas gadā).
SIA „Riga fertilizer terminal” teritorijā izvietotajās glabātavās ir paredzēts vienlaikus
glabāt 180 000 tonnas minerālmēslus. Katru dienu uz SIA „Riga fertilizer terminal”
teritoriju tiks piegādāti divi vilcienu sastāvi ar minerālmēsliem – kopā 84 dzelzceļa

vagoni.

RFT no Vides Pārraudzības Valsts Biroja (VPVB) saņēma atzinumu
par
minerālmēslu pārkraušanas un uzglabāšanas pārkraušanas termināļa izveidi
Kundziņsalā 30.05.2011. (Atzinums Nr. 7. Par minerālmēslu pārkraušanas un
uzglabāšanas termināļa izveides Kundziņsalā Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN)
ziņojumu). Veiktais ietekmes uz vidi novērtējums vērtēja vienīgi ietekmes no
plānotās darbības SIA „Riga fertilizer terminal” teritorijā. Mežaparka Attīstības
biedrība (MAB) uzskata, ka IVN ziņojums tika nepilnvērtīgi izstrādāts un ka
uz tā pamata nedrīkstēja izsniegt būvatļauju. IVN netika skatītas iespējamās
negatīvās ietekmes saistībā ar minerālmēslu kravu transportēšanu pa dzelceļu
caur Latviju/ Rīgu uz Kundziņsalu. (katastrofu piemēri 3. pielikumā).

Balstoties uz Vides Pārraudzības Valsts Biroja atzinumu Rīgas Dome ar 26.07.2011.
Lēmumu Nr. 3518 (Par paredzētās darbības – minerālmēslu pārkraušanas un
īslaicīgas uzglabāšnas termināļa izveides Kundziņsalā – akceptēšanu) akceptēja RFT
paredzētās darbības. Balstoties uz šo lēmumu, Rīgas pilsētas būvvalde izsniedza
būvatļauju Nr.BV-11-979-abv/Z, kas atļāva sākt būvniecību RFT projekta ietvaros.
MAB iesniedza pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, lūdzot atzīt būvatļauju par
prettiesisku un to atcelt. 10.05.2012. Administratīvā rajona tiesa ierosināja lietu Nr.
A420426712. Tiesas sēde notiks 20.05.2013.

Ņemot vērā, ka amonija nitrāts un stabilizēti amonija nitrāta minerālmēsli, kādus
ir paredzēts pārkraut RFT, ir klasificētas kā bīstamas vielas (sprādzienbīstamas)
šie amonija nitrātu saturoši minerāmēsli ir pakļauti Ministru kabineta noteikumiem
Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska
samazināšanas pasākumiem”. Tādējādi pirms darbības ar amonija nitrātu saturošiem
minerālmēsliem uzsākšanas RFT ir jāizstrādā drosības pārskatu, kuru jāapstiprina
Vides Pārraudzības Valsts Birojam. MAB uzskata, ka, veicot sabiedrisko
apspriešanas procesu RFT drošības pārskatam, netika ievērots Ministru
kabineta noteikumu Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas
kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” 86. punkts un tā apakšpunkti
(paziņojums par sabiedrības apspriešanu netika ievietots vismaz vienā vietējā
laikrakstā un netika paziņots par civilās aizsardzības plānu sabiedriskā apspriešanu
un termiņu, līdz kuram sabiedrība var iesniegt atbildīgajai personai un glābšanas
dienestam jautājumus vai ierosinājumus par ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu),
tādējādi tika ierobežota sabiedrības iespēja izteikt savus priekšlikumus drošības
pārskatam un civilās aizsardzības plānam (1. pielikums). Jāpiebilst, ka, izstrādājot
RFT civilās aizsardzības plānu, vienīgie potenciālie draudi, kas tiek skatīti,
saistās ar RFT teritoriju, un netiek skatīti draudi, kas saistās ar amonija nitrāta
pārvadājumiem pa dzelceļu caur Latviju un Rīgu.

Ņemot vērā, ka Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (LRVP) 04.10.2012. izsniedza
Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. I12IB0107 iekārtām, kas nebija
novērtētas veiktajā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā SIA „Riga fertilizer
terminal”, MAB uzskata, ka LRVP ir rīkojusies neatbilstoši likuma “Par
piesārņojumu” nosacījumam (28.pants (4)) ”Reģionālā vides pārvalde, izsniedzot
atļauju piesārņojošas darbības veikšanai, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem
ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, izvērtē un ņem vērā ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumu un ievēro Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā izvirzītās

prasības par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”. Uzskatām, ka atļaujas
izsniegšana neatbilst likuma prasībām un ir atceļama. Iebilstam pret grozījumu
veikšanu prettiesiski izsniegtajai atļaujai (Iesniegums grozījumu veikšanai atļaujā
Nr. RI12IB0107 kategorijas piesārņojošai darbībai) (2. pielikums).

Paldies par Jūsu sapratni un rīcību.

Ar cieņu,

Andis Zīlāns
Mežaparka Attīstības biedrības
Valdes loceklis

Pielikumā:
1. Pielikums. Mežaparka Attīstības biedrības vēstule Vides Pārraudzības Valsts
Biroja direktoram A. Lukšēvicam.
2. Pielikums. Mežaparka Attīstības biedrības vēstule Valsts Vides dienesta
Lierīgas reģionālās vides pārvaldes direktorei I.Hahelei.
3. Pielikums. Piemēri no katastrofām, kas saistītas ar darbībām ar amonija
nitrātiem. Avots VPVB.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv