Aptaujas par Mežaparka apkaimes sākumskolu rezultāti

Jau trešo mācību gadu kādreizējā Mežaparka sākumskola turpina darboties kā J.Poruka vidusskolas sastāvdaļa, bet Mežaparka sākumskolas vecāku mērķis ir kopā ar pašvaldību atrast piemērotāko risinājumu attiecībā uz Mežaparka apkaimes skolu. Tāpēc Mežaparka iedzīvotāju un tuvējo mācību iestāžu audzēkņu vecāku viedoklis ir ļoti būtisks un nozīmīgs.

Lai varētu izvērtēt to, vai pēc sākumskolas pakalpojuma Mežaparkā ir pieprasījums, 2011.gada novembrī vecāku iniciatīvas grupa sadarbībā ar Mežaparka Attīstības biedrību organizēja aptauju par bērnudārza un sākumskolas nepieciešamību Mežaparka apkaimē. Visās Mežaparka sabiedriskajās vietās, iedzīvotāju pastkastēs, kā arī tuvējos bērnudārzos un Lībekas ielās skolā tika izdalītas ~600 aptaujas anketas. Anketu varēja aizpildīt arī Mežaparka blogā http://mezaparks.blogspot.com.

Pateicamies par Jūsu atsaucību, sniedzot atbildes uz aptaujas jautājumiem!

Atgādinām, ka Rīgas Teritorijas Plānojums 2006. – 2018.gadam nosaka Rīgas domes politiku tuvināt sniegtos pakalpojumus, tai skaitā izglītības pakalpojumus, iedzīvotājiem. Turpat punktā 10.1.15. (181. lpp) iekļauts plāns veikt jaunas skolas celtniecību Mežaparkā. Rīgas dome 29.09.2009. pieņēma lēmumu Nr.336 „Par valsts pārvaldes un pašvaldības funkciju veikšanai izglītības, jaunatnes un sporta nozarē nepieciešamajiem Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabaliem, kā arī par zemesgabalu piekritību” un sarakstā iekļautā zemesgabala Sudrabu Edžus ielā un Mirdzas Ķempes ielā plānotā izmantošana ir Rīgas pilsētas vispārējās pamatizglītības un/vai pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība.

Aptaujas rezultātu kopsavilkums 02.04.2012. ir iesniegts Rīgas domē, aicinot atbildīgās amatpersonas un deputātus pieņemt lēmumus, kas atbilstu apkaimes iedzīvotāju paustajam viedoklim un jau 2013.gadā uzsākt jaunas pirmsskolas un sākumskolas plānošanu Mežaparkā, paredzot finansējumu projektēšanai.

Kopumā tika saņemtas 204 aizpildītas anketas un 77 atbildes blogā, savu viedokli izteica pavisam kopā 281 respondents. 170 aptaujas dalībnieki kā dzīvesvietu ir norādījuši Mežaparku, šīs atbildes kopsavilkumā ir analizētas atsevišķi.

Lielākā daļa no respondentiem – 261 – uzskata, ka Mežaparkā jābūt sākumskolai, starp aptaujas dalībniekiem – 170 Mežaparkā dzīvojošajiem, tikai četrās atbildēs netika izteikts atbalsts skolai. Pat neskatoties uz to, ka jau trešo mācību gadu Mežaparka sākumskola turpina darboties kā J.Poruka vidusskolas sastāvdaļa un publiski nav bijis pietiekami pārliecinošs viedoklis par skolas nākotnes perspektīvām, kopumā 161 aptaujātais (128 ar dzīvesvietu Mežaparkā) pieteiks savus bērnus mācībām arī esošajā ēkā Lībekas ielā 27. No aptaujātajiem, kas dzīvo Mežaparkā, pieteikt bērnus mācībām Lībekas ielā 27 – vecajā skolas ēkā – nevēlas tikai 19 aptaujātie, turklāt „nē” atbilde ir piecās anketās, kurās norādīts, ka bērni apmeklē bērnudārzu ar krievu mācību valodu, savukārt četrās anketās nav noradīts, ka respondentam ir skolas vecuma bērni.

Aptaujātie arī nosauca būtiskākos kritērijus izvēloties sākumskolu – skolas tuvums dzīvesvietai, augsta izglītības kvalitāte, radoši pedagogi un draudzīga gaisotne, kā arī zaļa vide un neliels skolēnu skaits klasē. Mūsuprāt, esam ieguvuši pārliecinošus datus, ka tuvākajos mācību gados būs pietiekams pirmklasnieku skaits tieši Mežaparka sākumskolā Lībekas ielā 27! Tāpat daļa vecāku norādījuši, ka piekritīs mainīt esošo izglītības iestādi, ja Mežaparkā tiks uzcelta jauna Mežaparka sākumskola un bērnudārzs. Šādu atbildi sniedza 94 aptaujātie par bērnudārzu un 140 aptaujātie par skolu.

Vēl viens secinājums, ko parāda aptauja – ja Mežaparkā skolas nebūs, tad 155 aptaujātie pieteiks bērnus pilsētas centra skolās, no Mežaparkā dzīvojošajiem tādi būs 109, kas apstiprina jau vairākkārt pausto viedokli, ka citas skolas, kas faktiski atrodas vistuvāk Mežaparkam, tomēr neatbilst prasībām, kādas vecāki uzskata par noteicošajām sākumskolas izvēlē.

Pielikumā pievienots kopsavilkums par aptaujas rezultātiem. Aptaujātie ir norādījuši kopumā 90 e-pasta adreses un 155 pasta adreses turpmākai saziņai. Visiem aptaujas dalībniekiem tiks nosūtīti rezultāti, tāpat turpmāk regulāri tiks sniegta informācija par Mežaparka sākumskolas darbību esošajā skolas modelī (J.Poruka vidusskolas sastāvā) un arī par jaunās skolas būvniecības ieceres virzību. Aptaujas rezultātu kopsavilkums tiks publicēts gan kārtējā Mežaparka informatīvajā izdevumā, gan arī blogā.

Cienījamie Mežaparka iedzīvotāji!

Mēs aktīvi diskutējam, rakstām, skaidrojam, pārliecinām pašvaldības amatpersonas par to, ka Mežaparkā jābūt savai sākumskolai. Jo mēs būsim vienotāki, jo ir lielākas iespējas, ka iecere par jauno skolu kļūs par realitāti. Vispārliecinošāk savu atbalstu Mežaparka sākumskolai Jūs varat izteikt, piesakot savus bērnus, it sevišķi nākamos pirmklasniekus, mācībām J.Poruka vidusskolā, norādot, ka vēlaties, lai bērns mācās Mežaparkā, Lībekas ielā 27! Lai arī skola ir iekļāvusies citas mācību iestādes sastāvā, joprojām esam saglabājuši jaukākās Mežaparka sākumskolas tradīcijas, skolas garu, šeit strādā gudri, lieliski pedagogi un mācās un mācīsies visjaukākie bērni!

Nākamajam 2012./2013. mācību gadam uz 1.klasi Mežaparkā, Lībekas ielā 27, ir pieteikti 26 pirmklasnieki! Aicinām visus tos, kas pieteikušies vairākās skolās, izvēlēties mūsu Mežaparka skolu! Tiksimies skolā!

Vecāku iniciatīvas grupas vārdā
Inita Andžāne

mezaparkaskola@gmail.com
inita.andzane@inbox.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv