Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārbaudes rezultāti par Saulesdārzu

2008. gada 19. martā Mežaparka Attīstības biedrība (turpmāk – MAB) vērsās pie Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – KNAB) ar lūgumu izskatīt, cik likumīga un valsts interesēm atbilstoša ir līdz šim Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) valdījumā esošās, par tautas ziedotiem līdzekļiem valsts īpašumam iegādātās teritorijas Rīgā, Ezermalas ielā 24/26 (bijušais Saulesdārzs) daļas (gruntsgabalu 01000842043 un 01000840011) nodošana privatizācijai.

MAB 14 lappušu garā vēstulē ir saņēmusi KNAB pārbaudes rezultātu. Sekojošais ir pārbaudes rezultātu kopsavilkums, bet pilns teksts ir pieejams MAB mājas lapā www.mezaparks.eu

Galvenie KNAB secinājumi ir, ka:
Latviešu izglītības biedrībai līdz 1940. gadam piederēja nekustamais īpašums Ezermalas ielā 26, 84. grupa, Nr. 40, tagadējie zemes gabali:
1) Ezermalas ielā 24/26, Rīgā kadastra Nr.0100 084 0040;
2) Ezermalas ielā 24/26, Rīgā kadastra Nr.0100 084 2091;
3) Ezermalas ielā 24/26, Rīgā kadastra Nr.0100 084 2043; 
4) A.Sakses ielā 21, Rīgā kadastra Nr.0100 084 2040.

Latviešu izglītības biedrība 1913. gada 31. oktobrī nekustamo īpašumu Rīgas pilsētā Ezermalas ielā 26, 84. grupa, gruntsgabals Nr. 40 iegādājās par Latvijas sabiedrības saziedotajiem līdzekļiem, lai izveidotu parku ”Saulesdārzs”. Parks bija paredzēts latviskās kultūras kopšanai, jaunatnes izglītībai un sportam un dārzu varēja izīrēt arī citu biedrību pasākumiem, taču parka uzdevums bija nevis peļņas gūšana, bet tautas izglītošana. Savukārt, saskaņā ar Latviešu izglītības biedrības statūtiem, biedrības mērķis bija rūpēties par latviešu tautas izglītību un kultūras attīstību, mācot un audzinot jaunatni un izplatot tautā derīgas zināšanas un parašas. 

Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 17. panta otrā daļa noteic, ka, ja sabiedriskā labuma organizācijas mantu nevar nodot saskaņā ar šā panta pirmo daļu, tā piekrīt valstij un valsts to izmanto pēc iespējas saskaņā ar sabiedriskās labuma organizācijas statūtos norādītajiem mērķiem. Tieslietu ministrija paskaidro, ka īpašuma tiesības iepriekš uz Latviešu izglītības biedrības 1913. gadā piederošo nekustamo īpašumu Rīgā, Ezermalas ielā 24/26 (grupa 84, grunts 40), varēja atjaunot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, taču Izglītības un zinātnes ministrija iepriekš minētās tiesības nav realizējusi.

Saistībā ar Saulesdārza daļas nodošanu privatizācijai Finansu ministrija ir sniegusi savu atzinumu par to, ka minētais zemes gabals nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai, un tai pašā laikā Finanšu ministrija ir devusi savu piekrišanu zemes gabala iegādei Mežaparkā no privātpersonām Valsts ieņēmuma dienesta ēkas būvniecībai.  

Ņemot vērā sabiedrības intereses un Rīgas domes komiteju priekšlikumus, kā arī saskaņā ar Mežaparka Attīstības biedrības biedrības, Sabiedrības par atklātību „Delna”, Latvijas Mazpulku organizācijas un Rīgas vides centra Agenda 21 izteiktajiem ierosinājumiem, 2002. gada 7. maijā tika pieņemts Rīgas domes lēmums Nr. 1268 ”Par lūgumu nodot Rīgas pašvaldības īpašumā bijušā Saulesdārza teritorijā esošos valsts nekustamos īpašumus”. Finanšu ministrija un IZM neatbalstīja Rīgas domes 2002. gada 7. maija lēmumu Nr. 1268 par objekta nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.  

IZM informēja, ka saskaņā ar Finanšu departamenta 2008. gada 1. augusta vēstuli SIA Ķeizarmežs” kopējais parāds uz 2008. gada 10. jūliju par nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, nomu sastāda 54 416,35 Ls.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija norāda, ka zemes gabals Ezermalas ielā 24/26 ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Mežaparks” daļa un līdz ar to uz šo objektu attiecāmi normatīvie akti, kas regulē pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšanu un apsaimniekošanu. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija informē, ka:
– teritorijas parka un bijušās Grāves muiža ēku uzturēšana neatbilst labiem kultūras pieminekļa pārvaldības un saglabāšanas principiem;
– kopš 2000. gada vairāku teritorijā esošo vēsturisko ēku (bij. Muižas dārznieka māja un koka paviljons; dzīvojamā un saimniecības ēka) tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies, izņemot pirms tam neizmantotās Grāves muižas dzīvojamā māja;
– Grāves muižas parks nav pietiekami kopts, ar smago tehniku bojāta zemsedze, centrālās alejas malā nozāģēts koks, …teritorija piegružota un tajā novietoti transportlīdzekļi.

Par visiem pārbaudes gaitā konstatētajiem faktiem KNAB nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam I.Godmanim, informējot, ka:
– ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma daļa Ezermalas ielā 24/26, Rīgā 1913. gadā iegādāta par saziedotajiem līdzekļiem,
– nezināmu iemeslu dēļ IZM nav realizējusi savas tiesības pārņemt Latvijas izglītības biedrībai piederošo nekustamo īpašumu,
– Saulesdārza teritorija netika nodota Rīgas pašvaldības īpašumā,
– sabiedrības un nevalstisko organizāciju pārstāvji ir izteikuši piedāvājumus, kā nodrošināt nekustamā īpašuma izmantošanu jaunatnes izglītībai vai kultūras attīstībai, vienlaicīgi to saglabājot valsts īpašumā,
– IZM nepietiekami veikuši noslēgto nomas līgumu ar SIA ”Ķeizarmežs” administrēšanu, pieļaujot nomas maksas parādu rašanos,
– SIA Ķeizarmežs nav godprātīgi apsaimniekojis izmantoto īpašumu, 
– Ģenerālprokuratūra vēl nav sniegusi atbildi par iespējamo prokurora reaģēšanas pasākumu piemērošanu saistībā ar nomas līguma laušanu ar ”SIA Ķeizarmežs”,
– saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā noteiktajiem valsts pārvaldes principiem, ka valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs un, ka pie sabiedrības interesēm pieder arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana un to, ka valsts pārvaldē savā darbā ievēro labas pārvaldības principus un rīkojas lietderīgi un efektīvi ar valsts mantu,
KNAB uzskata, ka Ministru kabinetam, izlemjot par valsts īpašuma objektu Ezermalas ielā 24/26 Rīgā (gruntsgabalu 01000842043 un 01000840011) nodošanu privatizācijai, būtu jālemj par minēto zemesgabalu atstāšanu valsts īpašumā valsts pārvaldes funkciju realizēšanas nodrošināšanai.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv