Špikeris, lai sagatavotu savu iesniegumu par Mežaparka attīstību

Ja Jūs piekrītat zemāk minētajiem komentāriem, tad atsauksme jāraksta Rīgas domei (atsauksmes lapa adresē: http://www.rdpad.lv/uploads/sab_apspried/rtian/Anketa_RTP_grozijumu_galiga_redakcija.doc ). Ja vēstulē nav norādīts pamatojums kādam komentāram vai priekšlikumam, šo komentāru Pilsētas attīstības departaments var neņemt vērā. 

Kā arī iesakam katram ģimenes loceklim rakstīt savu vēstuli un iesakiet kaimiņiem, kuri dzīvo apkārtnē vai draugiem un paziņām, kuriem atbalsta šos pamatojumus.

Mežaparka Attīstības biedrības priekšlikumi par Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam grozījumu galīgo redakciju

1. Rīgas teritorijas iedalījumā apkaimēs (Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu – RTIAN 4. pielikums) Mežaparka apkaimi noteikt kā teritoriju starp Ķīšezeru, Meža prospektu, Austrumu maģistrāli un Mailes grāvi, kā arī Mežaparka parka teritoriju (pašvaldības aģentūras „Mežaparks” valdījumā esošā teritorija). Mežaparka tuvumā jaunveidojamo jaunā centra teritoriju (Kokneses prospekts 1a, Ezerparka teritorija un teritorija starp Mailes grāvi, Kokneses prospektu, Ķīšezera ielu un Ķīšezeru) izveidot par jaunu apkaimi.

Pamatojums:
Pašlaik Mežaparka oficiālajā apkaimē tiek ieskaitīta arī potenciālā apbūve armijas poligona teritorijā Kokneses prospektā 1a un starp Ķempes ielu un Ķīšezera ielu (jaunā centra teritorija ar atļauto stāvu skaitu virs 25 stāviem), bet Čiekurkalna apkaimē plānotā Ezerparka teritorija (arī augstceltņu rajons). Tas ir pretrunā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta doto apkaimes definīciju:
Dzīvojamais rajons (apkaime) – tā ir piemērota lieluma apdzīvota vide, kam ir sava apkalpe, identitāte un raksturs, kas izriet no apbūves veida, fiziskajām robežām, ainavas un iedzīvotāju kopības izjūtas.
 Gan Mežaparka, gan Čiekurkalna īpašo identitāti un raksturu apliecina valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa statuss Mežaparkam un apbūves aizsardzības teritorijas statuss Čiekurkalnam, tam nav nekā kopēja ar augstceltņu rajonu un pilsētas dzīva, blīvi apdzīvota apakšcentra teritoriju. Apbūves veids gan Mežaparkā., gan Čiekurkalnā (pārsvarā divstāvu privātmāju apbūve) ir pilnīgi pretējs jaunajā centrā plānotajai apbūvei virs 17 stāviem ar minimālu brīvo teritoriju. Fiziskās robežas ir vēsturiski noturējušas Čiekurkalnu, un īpaši Mežaparku robežās, kur tie ir, un tikai politisks lēmums un plānveidīga attīstības veicināšana sekmē jaunā centra veidošanos līdz šim neapgūtā vietā ap Ķīšezera ielu. Mežaparka iedzīvotāji ir apmierināti ar līdzšinējo apkalpi vietējā līmenī – gan labu sabiedrisko transportu uz centru, gan Mežaparka sākumskolu, gan rekreācijai brīvi pieejamu Ķīšezeru un parku. Jaunā centra pievienošana Mežaparkam drīzāk var apdraudēt līdz šim kvalitatīvo vietējo apkalpi – gan vietējās sākumskolas pastāvēšanu, tā vietā piedāvājot kādu lielmēroga izglītības iestādi, likvidējot sākumskolas izglītības iegūšanas iespējas tieši pie mājām, kā arī 11. tramvaja pārmērīgu noslodzi un līdz ar to kvalitātes pasliktināšanos. Austrumu maģistrāles lietus notekūdeņu tieša iepludināšana Ķīšezerā (pašlaik pa Mailes grāvi) apdraud iespējas ezera izmantošanai rekreācijai. Savukārt Mežaparka iedzīvotāju kopības izjūta ir pat oficiāli noformēta Mežaparka Attīstības biedrības veidolā, kas ar savu pastāvēšanas ilglaicību ir apliecinājums optimālam darbības mērogam.

2. RTIAN 400.2 punktā atļauto stāvu skaitu visā Mežaparka savrupmāju rajonā noteikt 2 stāvus, bet ēkas augstumu ne augstāku kā 12,6 metri (skaitot no zemes virsmas zemākā punkta pie ēkas).

Pamatojums:
Vēsturiskie Mežaparka izveides principi (pilsētas nekustamo īpašumu valdes izdotie Valdes dzimtsnomu līgumu noteikumi (Valsts vēstures arhīvā LVVA 2761.fonds 3. apraksts, 14 063. lieta), kur Mežaparka dzīvojamā rajonā atļauti bija tikai divi stāvi (neskaitot bēniņus vai mansardu), kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas viedoklis par Mežaparka vēsturisko apbūvi (VKPAI 27.02.2009. atzinums Pilsētas attīstības departamentam Nr. 014/615), kā arī Rīgas attīstības plāna 1995. – 2005. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

3. RTIAN 400.8. punktā noteikt, ka uz zemesgabala var būt viena māja un viena palīgēka. 

Pamatojums:
Definīciju sadaļā nav minēts, kas ir palīgizmantošana, bet ir noteikts, kas ir palīgēka.

4. No Park&Ride („Novieto un brauc”) sistēmas stāvparku izvietojuma shēmas izslēgt teritoriju Inčukalna ielā. Park&Ride („Novieto un brauc”) stāvparkus izvietot tieši pie sabiedriskā transporta mezgliem pie pilsētas robežas.

Pamatojums:
Park&Ride sistēmas būtība pilsētās ir autostāvvietu izvietošana pie pilsētas robežas tieši pie labiem sabiedriskā transporta mezgliem, lai ikdienas braucēji no piepilsētām (t.i. ārpus pilsētas) var atstāt savu personisko automašīnu stāvvietā pie pilsētas robežas un tālāk pilsētā doties ar sabiedrisko transportu, tādējādi samazinot automašīnu plūsmu (sastrēgumus), kā arī gaisa piesārņojumu un troksni pilsētas iekšienē. Park&Ride sistēmas stāvparka ieplānošana Inčukalna ielā, starp kapiem un jaunuzcelto Austrumu maģistrāli ir pretrunā ar Park&Ride sistēmas būtību, jo:
a) nav izvietots pie pilsētas robežas, bet iekšienē, tādējādi veicinot personiskā auto pastiprinātu iebraukšanu pilsētā;
b) nav izvietots sabiedriskā transporta tiešā tuvumā, tātad ļoti maza varbūtība, ka autobraucēji to izmantos paredzētajā nolūkā, tādējādi nelietderīgi tiks izmantoti nodokļu maksātāju līdzekļi (sistēmas izveidei, kura būs neefektīva). Tramvajs no šīs vietas ir kilometra attālumā, bet ar 49. autobusu, kurš ir puskilometru tālu, var aizbraukt atpakaļ uz pilsētas robežu – Ulbrokas kapiem. Šāds attālums nav labas sasniedzamības robežās (300m), ko Rīga ir pieņēmusi, pievienojoties Eiropas vienotajiem rādītājiem;
c) stāvparks ir izvietots tieši Mežaparka dzīvojamā rajonā, kur Austrumu maģistrāles dēļ (pēc gaisa un trokšņa piesārņojuma modelēšanas datiem) jau būs pārsniegtas pieļaujamās gaisa un trokšņa piesārņojuma normas, tātad vēl viens jauns auto piesaistes objekts (Park&Ride stāvparks) situāciju ar piesārņojumu vēl vairāk pasliktinās, tādējādi Rīga nevarēs izpildīt saistības gaisa kvalitātes nodrošinājuma jomā.

5. Neplānot nekādu apbūvi teritorijā Ezermalas ielā no TEC kanāla uz Mežaparka pusi, starp Ķīšezeru un Ezermalas ielu, kur pašlaik ir ieplānota jauna apbūve – izglītības iestāžu būvniecība (koši dzeltenais krāsojums atļautās izmantošanas kartē).

Pamatojums:
Pati būvniecība, kā arī paredzētā teritorijas inženiertehniskā sagatavošana (uzbēršana) ir pretrunā ar Aizsargjoslu likumu, jo šī apbūve ir plānota Ķīšezera aizsargjoslā un applūstošajā teritorijā. Turklāt tas potenciāli:
a) likvidēs tiešu atklātu skatu uz Ķīšezeru un padarīs to neredzamu visā Mežaparka apkaimes teritorijā;
b) ietekmēs tuvāko teritoriju gruntsūdens līmeni;
c) radīs neveselīgus apstākļus visjūtīgākajai sabiedrības daļai – bērniem, jo teritorija ir paredzētā Brīvības ielas dubliera tiešā tuvumā, kur gaisa piesārņojums un troksnis pārsniegs veselībai pieļaujamās normas.

6. RTIAN 13. pielikumā, kur izvirzītas prasības teritorijas Kokneses 1a detālplānojumam, 3. punktā pievienot prasību 3.3. izbraukšanu Sarkandaugavas virzienā organizēt pa Austrumu maģistrāli, nevis caur Mežaparka dzīvojamo rajonu.

Pamatojums:
Pašlaik bijušā armijas poligona teritorijā (Kokneses prospektā 1a), kas 28 hektāros ir centra apbūves teritorija ar plānotu augstceltņu apbūvi (līdz 25 un vairāk stāviem), izbraukšana no tās ir paredzēta uz Kokneses prospektu, plānoto Brīvības ielas dublieri, bet virzienā uz Sarkandaugavu pa Mežaparka dzīvojamā rajona mazajām ieliņām – Klaipēdas ielu, kas savienojas ar Glika, Stendera un Vatsona ielām. Tādējādi satiksme uz Klaipēdas un Glika ielas stūra un arī uz pašām ielām, kur līdz šim bija 2-3 auto maksimumstundā, bet pēc 4-stāvu apbūves īstenošanas Glika ielas neapbūvētajā pusē būtu ap 90 auto maksimumstundā, paliktu vēl intensīvāka. Tas ir pretrunā ar:
a) sabiedriskajā apspriedē par Austrumu maģistrāli izklāstītajiem plāniem, ka jaunajam centram tiks paredzēta izbraukšana un Austrumu maģistrāli (tāda nav paredzēta, tas aplūkojams atļautās izmantošanas kartē);
b) jaunā centra būtību – viegli un ātri sasniedzams no plašākas apkārtnes – tātad pa lielākām maģistrālēm, nevis līkumojot pa privātmāju rajona šaurajām ieliņām;
c) Klaipēdas, Glika, Vatsona ielas vietējas nozīmes statusu un pašreizējo platumu un iekārtojumu – neiebraucot zālienā, tajās 2 vieglās automašīnas nevar izmainīties (turklāt šo ielu paplašināšana vai pārveidošana vairāk automašīnu uzņemšanai būtu pretrunā ar valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Mežaparks” statusu);
d) ES un valsts prasībām gaisa piesārņojuma jomā, jo intensīva satiksme pa šīm šaurajām ieliņām izraisīs pieļaujamo putekļu (PM10) normu pārsniegumu.

7. Teritorijā starp Kokneses prospektu, Ķempes ielu un perspektīvo Mežezera ielu ir atļaut maksimāli 12-17 stāvu apbūvi.

Pamatojums:
Blakus esošā kvartālā Ķempes ielā pašreizējam augstceltņu kvartālam atļautais stāvu skaits ir 12 stāvi, tādējādi starp Kokneses prospektu, Ķempes ielu un perspektīvo Mežezera ielu pašreiz plānotie 17-23 stāvi nav samērīgs risinājums blakus teritorijām vienas apkaimes robežās un nav ievērots Pilsētas attīstības departamenta deklarētais harmoniskuma princips jaunā centra teritorijā. 

8. Jauno centru teritorijās RTIAN 473.punktā noteikt, ka ja daudzstāvu apbūve piekļaujas savrupmāju apbūves teritorijai, pie robežas ar savrupmāju teritoriju daudzstāvu apbūves augstums nedrīkst pārsniegt 4 stāvus.

Pamatojums:
Pirmkārt, pilsētas attīstības departamenta mājaslapā ievietotajos sabiedriskās apspriedes materiālos nebija neviena atklāta priekšlikuma, kas piedāvātu šo 2005. gadā jau pieņemto normu mainīt, tātad nav atklāts pamatojums grozījumu galīgās redakcijas 473. punktā teiktajam. Otrkārt, pilsētai gan ekonomiski, gan sociāli būtu izdevīgi neatsākt padomju laikā plaši pielietoto praksi ar privātmāju dzīvojamās vides kvalitātes degradāciju.

9. Mežaparka parka teritorijā prasībās tā detālplānojuma izstrādei (RTIAN 13. pielikums) 2.2. punktu izslēgt, bet 2.3. punktā noteikt, ka apbūvi var plānot tikai vietās, kur nav jāveic meža zemes transformācija. 

Pamatojums:
Rīgas domes jau iepriekš pieņemtā politika ir, ka Mežaparka parkam jābūt vienotai teritorijai (nesadalītai atsevišķās parcelēs) pilsētas īpašumā, līdz ar to parka apsaimniekošanai nepieciešamo objektu būvniecībai atsevišķu zemesgabalu atdalīšana, turklāt veicot meža zemes transformāciju, būtu pretrunā ar šo apstiprināto politiku. Ņemot vērā potenciālo palielināto slodzi uz parku jaunā centra tuvuma dēļ, kā arī pastiprinātu nepieciešamību pēc meža ekoloģiskajiem pakalpojumiem svaiga gaisa nodrošināšanā Brīvības ielas dubliera un Austrumu maģistrāles dēļ, nav pieļaujama meža teritorijas samazināšana. Turklāt parkā ir pietiekoši daudz teritoriju, kur iespējama parka funkcijām atbilstošu objektu izvietošana pietiekamā daudzumā, kā to nosaka pašvaldības aģentūras „Mežaparks” izstrādātais un sabiedrībai prezentētais parka attīstības plāns. Izcilākā Rīgas meža parka apbūve ar 20% apbūves intensitāti, tas nozīmē izveidot 860 000 m2 stāvu platības, būtu klajā pretrunā Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijā definēto principu attīstībai izmantot urbanizētās teritorijas.

10. Mežaparka parka teritorijā prasībās tā detālplānojuma izstrādei (RTIAN 13. pielikums) no 6.3. punkta izslēgt teikuma daļu „un biedrību „Par līdzsvarotu Mežaparka attīstību””.

Pamatojums: 
Jebkura detālplānojuma izstrādes laikā ir oficiālais sabiedriskās apspriedes process, kurā jebkura biedrība vai persona var izteikt viedokli par teritorijas attīstību. Nav skaidrs, kāpēc šai organizācijai ir dots priviliģēts statuss, jo tā ir vienīgā, kas pieminēta RTIAN, turklāt, pēc sabiedrībai pieejamiem datiem, līdz šim biedrība „Par līdzsvarotu Mežaparka attīstību” nav izteikusi nevienu oficiālu priekšlikumu attīstības plāna grozījumiem. 

11. Mežaparka parka teritorijā prasībās tā detālplānojuma izstrādei (RTIAN 13. pielikums) pabeigt 3.7. punktu.

12. Mežaparka parka teritorijā prasībās tā detālplānojuma izstrādei (RTIAN 13. pielikums) 7. punktu papildināt ar nosacījumu, ka Mežaparkā nav pieļaujama autotransporta kustība, izņemot invalīdu autotransportu uz pasākumiem parkā, kā arī operatīvā un apkalpojošā transporta kustību.

Pamatojums:
Autotransporta kustības palielināšanās gadījumā tiek apdraudētas parka pamatfunkcijas – ekoloģiskā un rekreācijas.

13. Transporta infrastruktūras attīstības shēmā, kas parādīta 5. pielikumā, Brīvības ielas dublierim un tam sekojošam Ziemeļu šķērsojumam noteikt tādu pašu statusu – B kategorijas iela, kā pārējiem Rīgas lielceļiem – Austrumu maģistrālei utt.

Pamatojums: 
 Valsts nozīmes tranzītceļus to negatīvās ietekmes uz vides kvalitāti dēļ Latvijā ir prakse pārvietot ārpus pilsētām (Saulkrasti, Bauska utt.). Rīgas apkaimju iedzīvotāju veselība nav mazvērtīgāka kā citās Latvijas pilsētās, lai to varētu tīši bojāt. Turklāt tiešā tranzītceļa tuvumā ievērojami kritīsies dzīvojamās vides kvalitāte un līdz ar to īpašumu cena, kas negatīvi ietekmēs pilsētas budžetu, kā to jau vairākus gadus parāda maksātspējīgāko iedzīvotāju pārcelšanās uz dzīvi ārpus Rīgas tās tuvumā.

14. Attiecībā uz ūdens teritorijām RTIAN 530.2 punktā minēto, ka Ūdens teritorijā ir pieļaujami krasta nostiprinājumi un ar to saistītais labiekārtojums papildināt ar nosacījumu, ka Rīgas ezeriem līdz to apsaimniekošanas plāna izstrādei krasta nostiprinājumu izveide nav atļauta.

Pamatojums:
Pirmkārt, krasta nostiprināšana kādā posmā veicina pastiprinātu eroziju blakus teritorijās, tātad ar laiku būtu jānostiprina viss krasts, tas savukārt ierobežo piekļuvi ūdenim, brīvas pārvietošanās iespējas tauvas joslā, kā arī rada bīstamas vietas ezera krastā. Otrkārt, krasta nostiprināšana individuālu projektu saskaņošanas kārtībā var radīt situāciju, ka līdz ezera apsaimniekošanas plāna izstrādei nekur vairs nav atlicis dabīgs krasts, kas rada iespēju iedzīvotāju piekļuvei ūdenim.

15. Teritorijā (kad.nr.01000840496) starp Līgatnes, Mailes, Ezermalas un Sudrabu Edžus ielām, kur bijušā bērnudārza ēkā savulaik bija privātskola, atļaut maksimālo stāvu skaitu 2 stāvi, neskaitot bēniņus vai mansardu, kā pārējā Mežaparka teritorijā.  

Pamatojums:
Pirmkārt, pašlaik šajā teritorijā ir atļauti divi dažādi stāvu skaiti – gan 3 stāvi, kā pašreiz visā pārējā Mežaparka teritorijā, gan 4 stāvi. Lai karte nebūtu brīvprātīgi interpretējama, vienā gruntsgabalā būtu jābūt vienam atļautam stāvu skaitam. Otrkārt, augstākas ēkas iebūvēšana tieši esošu divstāvu privātmāju kvartāla pašā vidū ievērojami pasliktinās dzīves vides kvalitāti visās pieguļošās teritorijās, kā arī pazeminās to tirgus vērtību, kas ir pretrunā ar Satversmes 105. punktu.

Lūdzam rakstisku atbildi par šiem priekšlikumiem.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv