Atsauksmju anketa par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu pirmo redakciju

Mežaparka Attīstības biedrība
Lībekas iela 27
Tālr. 67518014
Priekšlikumi.
Attiecībā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (RTIAN) ierosinām:

1. Pārskatīt Rīgas teritorijas un apbūves noteikumu grozījumu atbilstību Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijai līdz 2025. gadam un ilgtspējīgas attīstības principam, kas deklarēts kā viens no pamatprincipiem pilsētas attīstībai. Uzskatām, ka pašreizējā variantā tie ir pretrunā ar ilgtspējīgu attīstību sekojošajos aspektos:
1.1. Iedzīvotāju līdzdalība un tiesības tiek būtiski ierobežotas, noraidot sabiedriskajā apspriešanā saņemtos priekšlikumus, kurus nav parakstījuši zemes īpašnieki, kā arī sabiedrisko un publisko apspriežu rezultātus neiekļaujot kritēriju sarakstā lēmumu pieņemšanai.
1.2. Ievērojama Rīgas attīstība tiek plānota neurbanizētajās jeb dabas teritorijās, tās transformējot apbūvei, tajā skaitā ar zonējuma „Apbūves teritorija ar apstādījumiem” palīdzību.
1.3. Ar noteikto autonovietņu skaitu un valsts nozīmes autoceļa izbūves palīdzību veicinot priekšrocības personiskajam autotransportam un ar prasību nenoteikšanu velonovietņu skaitam, veloceliņiem un sabiedriskā transporta pieejamībai jebkurā Rīgas teritorijā neveicinot sabiedriskā un velotransporta attīstību.
1.4. Ievērojami daudz gadījumos dodot tiesības neņemt vērā RTIAN prasības ar blakus zemesgabala īpašnieka piekrišanu (287., 291., 304., 339., 382., 445.1.3., 445.2.3., 445.3.2., 445.3.3., 575.7., 593.), tajā pašā laikā nenoskaidrojot blakus zemesgabala iedzīvotāju viedokli.
2. Darboties pēc līdztiesīgiem spēles nosacījumiem: Izvērtēt plānojuma grozījumu atbilstību RTIAN 3. pielikumā minētajiem kritērijiem, un plānojuma grozījumos izslēgt punktus, kam nepiekrīt zemesgabalu īpašnieki, piemēram, 3 stāvu apbūvei visās Rīgas savrupmāju apbūves teritorijās utt.
3. Sabiedrisko un publisko apspriežu (kas pieprasītas, piem., 302, 304., 436., 455.2., 536.4. punktos) rezultātus iekļaut kā kritēriju lēmuma pieņemšanā par detālplānojumu (608), un būvprojekta apstiprināšanu. Izveidot kritērijus lēmumu pieņemšanai par būvprojekta apstiprināšanu. 
4. 2.1. un 2.4. punktos precizēt apbūves un mazstāvu apbūves definīcijas, atjaunojot vēsturisko definīciju par mazstāvu apbūvi uzskatīt divstāvu apbūvi, un turpmāk noteikumos precīzi lietot atbilstošo stāvu skaitu apbūves augstuma raksturošanai, lai saglabātu iespēju Rīgā divstāvu apbūves teritorijās precizēt apbūves noteikumus.
5. 2.19. punktu papildināt ar veloceliņa definīciju.
6. 2.31.punktā ģimenes dārziņus nedefinēt kā pagaidu izmantošanu, tādējādi atzīstot dārzkopību kā līdzvērtīgu iedzīvotāju atpūtas veidu (līdzvērtīgu, piemēram, hokeja spēļu vai rotaļu laukumu apmeklēšanai) un dodot iespēju dārziņu nomniekiem dot kvalitatīvu ieguldījumu šo teritoriju vizuālā veidola uzlabošanai.
7. 2.56. punktā izvairīties no 20% noteikšanas vainagu projekcijai mežaudzes aizņemtajā platībā, jo tas vairāk atbilst laukumam ar dažiem kokiem, nevis mežam, turklāt tālāk noteikumos noteikt, ka pilsētas mežos nav pieļaujamas kailcirtes. 
8. 14.5. punktā pirmā „un” vietā lietot vārdu „vai”, lai netiktu izslēgta iespēja atbilstoši visām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām turēt dzīvniekus.
9. 37.2. punktā neveidot izņēmuma gadījumus, kad daļa zemesgabala atrodas apstādījumu un dabas teritorijās, tādējādi novēršot apstādījumu un dabas teritoriju papildus samazināšanu.
10. 55. punktā izvērst vienotas prasības vides pieejamības nodrošināšanai atbilstoši Eiropas Savienības prasībām par universālo dizainu.
11. Atbilstoši 58. punktam detālplānojuma prasībās teritorijai Kokneses prospektā 1a noteikt prasību precizēt Mailes grāvja aizsargjoslas.
12. 60.2.3. punktu papildināt ar Mailes grāvi, lai saglabātu iespēju veidot kvalitatīvu dabas teritoriju ap šo dabīgo ūdensteci un iezīmēt to attiecīgajā kartē.
13. Ja tiek lietots apkaimes jēdziens (91.1. punkts), tad tā jādefinē.
14. 114. punktā izslēgt grunts piesārņojumu, un noteikt, ka teritorijās ar grunts piesārņojumu vispirms veicama grunts attīrīšana atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
15. 2.16. punktu jāpapildina ar nepieciešamo velonovietņu skaitu, kā arī nepieciešamo sabiedriskā transporta nodrošinājumu teritorijām, lai tas būtu 500m attālumā. 
16. 136. punktu jāpapildina ar iespēju samazināt autonovietņu skaitu sabiedriskā transporta nodrošinājuma gadījumā, atstājot tikai 10% no nepieciešamā stāvvietu skaita.
17. 145. punktu papildināt iespēju samazināt autonovietņu skaitu sabiedriskā transporta nodrošinājuma gadījumā, atstājot tikai 10% no nepieciešamā stāvvietu skaita.
18. 153.2. punktā pārskatīt velosipēdam atvēlētās vietas lielumu, jo, lai ievietotu velosipēdu 0,5 m2 platībā, tam jānoskrūvē pedāļi. Jāņem vērā, ka stūre tam ir vēl platāka, dažkārt ir arī bērnu sēdeklītis, kā arī ir nepieciešama pieeja, lai velosipēdu pieslēgtu.
19. 169. punktā un citos vērojama prasība, kas reāli nav iespējama – gaisa piesārņojumu ar NO2 palielina KATRA automašīna.
20. 2.19. nodaļu papildināt ar prasību jaunu ielu un jauno centru veidošanā nodrošināt apstākļus velosatiksmei, turklāt kur gājēji ir atdalīti no velosatiksmes drošības apstākļu nodrošināšanai.
21. 178.1.2. punktā arī ratiņiem paredzēt viena līmeņa nobraukšanu, nevis 0,02 m, kas dažkārt ir nevajadzīgs un nepārvarams šķērslis.
22. 239. punktu izslēgt, jo tas blakus gabala īpašniekam saistīts ar papildus izdevumiem hidrotehnisko būvju uzturēšanai.
23. 259. punktā no brīvās teritorijas rādītāja izslēgt autonovietnes ar tiem pielāgojamajiem koeficientiem, jo tādējādi veidojas situācija, ka 0% no brīvās teritorijas būs apstādījumi. Piemērs. 1000 m2 zemesgabalā tiek celta 20 stāvu ēka , kuras virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā ir 200m2, tātad atlikušais brīvais laukums ir 800 m2. Tad pēc formulas brīvās teritorijas platība B ir 20%, kas pie 20 stāvu apbūves dažādos zonējumos tiek prasīta no 25% līdz 8% (apbūvē ar apstādījumiem 80%). Tieši tāda pati brīvās teritorijas platība ir gadījumā, ja no ēkas brīvajā laukumā ir ierīkota autostāvvieta ar ekobruģi, bērnu rotaļu laukums, teritorijas pārsegums ar apstādījumiem, sporta laukums (ar apstādījumiem vai ekoloģisku segumu) vai zemes līmenī neapbūvēta platība vai apstādījumu platība, ja tās atrodas zem būves vai tās daļas, kura pacelta virs zemes vismaz 3,5 m. 

L (stāvvieta ar flīzēm) =800m2
B=(1000-200-800×0,9)x100/20×200=8000/4000=2(%)

Stāvvieta ar ūdensnecaurlaidīgu segumu L3=800m2
B=(1000-200-800)x100/20×200=0/4000=0(%)

L(stāvvieta ar ekobruģi)
B=(1000-200-800×0)x100/20×200=80000/4000=20%

Ja uz jumta ir jumta dārzs (paliek stāvvieta ar ekobruģi 800m2)
B=(1000-200-800×0-200×0,9)x100/20×200=15,5%

Pēc būtības apstādījumus var veidot šajā brīvajā teritorijā, un ir noteikts (262. punktā), ka neatkarīgi no brīvās teritorijas apmēra, to labiekārto, intensīvi izmantojot apstādījumus, t.i., vismaz 70% no brīvās teritorijas sedz apstādījumi. Savukārt 167. punktā paredzētie nosacījumi par apstādījumiem autonovietnēs paredz tikai 7-10% teritorijas veltīt apstādījumiem, bet 13.5 punkts nosaka, ka jebkurā teritorijā (tātad arī apstādījumos) ir atļauts izvietot autonovietnes. 
24. ja no 259.punkta brīvās teritorijas rādītāja neizslēdz autonovietnes, tad noteikt 262. punkta prioritāti pār citiem, lai nodrošinātu apstādījumu klātbūtni Rīgas teritorijā.
25. 297. punktā nodrošināt Daugavas pieejamību iedzīvotājiem ne tikai Salaspils virzienā no Maskavas ielas pēdējo namu robežām, bet arī visā pārējā Rīgā, tajā skaitā Bolderājas, Kundziņsalas un Vecmīlgrāvja iedzīvotājiem.
26. 370. punktā apsvērt iespēju ielikt prasības žoga caurredzamībai, jo necaurredzami žogi samazina pilsētas telpas vizuālo daudzveidību un kvalitāti, kā arī drošību un drošības sajūtu.
27. 374. punktu izslēgt, jo jau pašlaik augstceltnes sevi apliecina vienīgi kā investoru un lidmašīnās vai pie datora sēdošu akcentu meklētāju intereses objekts, nevis kvalitatīvu dzīves vidi piedāvājošs risinājums Rīgas pilsētas problēmām.
28. 376. punktā atstāt tikai pirmo teikumu, jo cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem mūsdienīgā sabiedrībā ir jānodrošina vides pieejamību.
29. 385. punktā jānosaka, ka jauna būvniecība šādās teritorijās nav pieļaujama, ņemot vērā, ka:
29.1. minēto pretplūdu pasākumu uzturēšana ir dārgs pasākums, kas uzliek slogu nākamajam teritorijas īpašniekam un lietotājiem;
29.2. RTIAN un attīstības plānojumā nav ņemta vērā Latvijā notiekošā Baltijas jūras līmeņa paaugstināšanās Rīgā, tātad šajās teritorijās plūdi notiks biežāk kā 10% gadījumos.
30. 403.2. punktā noteikt maksimālo apbūves stāvu skaitu 2 vai 3 stāvi (ieskaitot bēniņus vai mansardu), kas atbilst līdzšinējai vēsturiskajai situācijai.
31. 403.8. punktā izslēgt iespēju atļaut vienā zemesgabalā būvēt divas mājas un vienu palīgēku, jo šī prakse var kardināli izmanīt apbūves mērogu un raksturu atsevišķos kvartālos. 
32. 455. punktā noteikt, ka savrupmājai pieguļošajos zemesgabalos nedrīkst no jauna celt ēkas, augstākas par 4 stāviem. Pretējā gadījumā jau pēc 30 m platas joslas var celt kaut 20 stāvu ēkas.
33. centru apbūves teritorijā paredzētā minimālā brīvā teritorija, ņemot vērā iespējas neveidot tajās apstādījumus un ņemot vērā, ka arī tu būs dzīvojamā funkcija, ir jānosaka ne zemāka kā dzīvojamā teritorijā. 
34. Apbūves teritorijās ar apstādījumiem noteikt prasības apstādījumu (zemes līmenī) īpatsvaram teritorijā, ne tikai savrupmāju apbūvē.
35. Atbilstoši 598.6. punktam noteikumos precizēt, kurām ēkām un teritorijām ir nepieciešams sabiedriskā transporta nodrošinājums. Ierosināt šādu nepieciešamību noteikt visām sabiedriski nozīmīgām ēkām. 

36. Anulēt apstiprinātos grozījumus Ezerparkā (priekšlikumu sarakstā nr.39), kas izdarīti it kā uz sabiedriskās apspriešanas rezultātu pamata. Tā kā Mežaparka Attīstības biedrība bija klāt apspriešanā, uz kuru dota atsauce, uzskatam, ka sabiedriskajā apspriešanā izteiktie priekšlikumi ir traktēti pret to būtību. Tā kā Ezerparka teritorija ir pietiekami liela, tad sabiedrisko funkciju risināšanai ir jāatrod citi veidi, nevis risinot tos uz apstādījumu samazināšanas rēķina.

37. Prasībās detālplānojumam Kokneses prospektā 1a pievienot prasību jaunā centra ielas savienot ar Austrumu maģistrāli (kā tika solīts sabiedriskajā apspriešanā), Ķīšezera ielu un Kokneses prospektu, nevis plānot ievērojamas plūsmas caur pašreizējo Mežaparka dzīvojamo rajonu.

38. Pārskatīt paredzēto stāvu skaitu Mežaparka jaunā centra teritorijā, jo tas ir pretrunā ar harmoniskas pārejas veidošanu, it sevišķi blakus jau esošajai apbūvei, kur blakus 2 stāvu apbūvei paredzēti 17 stāvi (Stendera iela), savukārt M.Ķempes ielas vienā pusē ir 12 stāvi, bet otrā pusē divas, nevis vienu stāvu kategoriju augstāk – 17-24 stāvi.

39. Kategoriski iebilstam pret jaunas būvniecības iespējamību Mežaparka parkā, kuru plānots legalizēt ar detālplānojuma palīdzību. Mežaparkam jāpiemēro pārējiem mežaparkiem līdzvērtīgās prasības, tādējādi jaunas estrādes būvniecība pilnīgi atbilst parka funkciju nodrošināšanai.

40. Kategoriski iebilstam pret Park & Ride sistēmas izveidošanu Inčukalna ielā, Ezermalas ielā un Viestura prospektā (kas paredzēts pēc priekšlikuma nr. 14), jo stāvvietu izveidošana šeit:

1) ir pretrunā ar Park & Ride sistēmas būtību, ka mašīnas ir jāatstāj pie Rīgas robežas un tālāk jābrauc ar sabiedrisko transportu, 
2) šo ielu tuvumā nemaz nav ērtu un uz pilsētas centru braucošu sabiedriskā transporta maršrutu, kā arī tādus plānā līdz 2018. gadam nemaz nav paredzēts no jauna attīstīt.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv