Kokneses prospektā 1a detālplānojuma sabiedriskā apspriešana līdz 02.12.08.

Paziņojums par detālplānojuma zemes gabalam Rīgā, Kokneses prospektā 1a (kad.Nr.01000900011) 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 28.10.2008. lēmumu Nr.4336 “Par zemesgabala Kokneses prospektā 1A (kadastra Nr.01000900011) detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot.nr. 113, 16.§).

Detālplānojums tiek izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 27.02.2007. lēmumu Nr.2130 „Par zemes gabala Kokneses prospektā 1a, kadastra Nr.0100 090 0011, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas 1.posma organizēšanu” (prot.Nr.64, 5.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumā 2006. – 2018.gadam noteiktajām Centru apbūves prasībām, radot priekšnoteikumus plānojamās teritorijas attīstībai.
Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006. – 2018.gadam plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt atbilstošu infrastruktūru.
Detālplānojuma teritorijā ietverts zemes gabals ar kadastra Nr.01000900011.

Atbildīgā amatpersona – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītāja, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00, Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā (pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816).

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 nedēļas no 10.11.2008. līdz 02.12.2008.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 25.11.2008. plkst. 17:00 arhitektu biroja SIA „NAMS” telpās Rīgā, Palasta ielā 7.

Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli apskatāmi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4 (tālr. 67105800), un arhitektu birojā SIA „NAMS”, Rīgā, Palasta ielā 7, tālrunis uzziņām: 67211076. Informācija par detālplānojumu pieejama arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas” un Ziemeļu rajona izpilddirekcijā, Rīgā, Rūpniecības ielā 21, tālrunis uzziņām: 67037929.

Rakstiski priekšlikumi un sabiedriskās apspriešanas atsauksmju anketas iesniedzamas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā vai sūtīt pa pastu uz adresi, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai detālplānojuma izstrādātājiem SIA „NAMS”, Palasta ielā 7, Rīgā, LV-1050.

Tiks pieņemti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 02.12.2008. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā vai atsauksmju anketā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Paskaidrojuma raksts
Atbilstoši spēkā esošajam Rīgas teritorijas plānojumam (2006. – 2018.) plānojamā teritorija Rīgā, Kokneses prospektā 1a (kadastra Nr. 01000900011) atrodas perspektīvā paredzētā jaunā centra robežās. Plānojamo teritoriju šķērso pilsētas nozīmes iela, kas esošo Rusova ielu savieno ar Kokneses prospektu un Mežaparka ielu struktūru ziemeļos. Teritorijas plānojums paredz gar šo ielu veidot apzaļumojuma joslu. Tāpat paredzēts veidot apzaļumotas aizsargjoslas gar maģistrālajām ielām, kā arī – gar Mailes grāvi (bijušo Mailes upīti) pie plānojamās teritorijas ziemeļu robežas.

Detālplānojuma risinājumi izceļ novietnes īpašo vietu kā savienojumu starp dažādiem, dzīvesstilā un pilsētbūvnieciskās struktūras raksturā atšķirīgiem apbūves un zemes izmantojuma tipiem. Zemes gabalam pieguļošās teritorijas tiek iesaistītas apbūves plānojuma struktūras kompozīcijā, veidojot attīstāmās teritorijas robežu dinamisku sajaukumu, „mīkstu” pāreju un pārklāšanos.
Kopumā detālplānojuma teritorijā paredzēta kā dzīvojamā, tā darījuma funkcija, kā arī sociālās infrastruktūras objekti.

http://www.rdpad.lv/topicality/deliberative/article.php?id=93654

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv