Mežaparka Attīstības biedrības 2007. gada atskaites un Valdes pārvēlēšanas

Sapulces vadītāja: Mežaparka sākumskolas direktore Līga Norde
Sapulci protokolēja: Inguna Beinerte
Sapulcē piedalījās: 42 balsstiesīgie biedri
Dienas kārtībā: 1. Atskaite par Ķīšezera sakopšanas jautājumiem.
Ziņo: M. Spiridovska
2. Atskaite par “Mežaparka akcentu” veidošanu un
Mežaparka Attīstības biedrības elektroniskās mājas lapas
darbību.
Ziņo : P. Urtāns
3. Atskaite par Mežaparka Attīstības biedrības paveikto laika
posmā no 17.02.2007. līdz 01.03.2008.
Ziņo: K. Āboliņa
4. Revīzijas komisijas atskaite.
Ziņo: J. Bergmanis
5. Lietišķā spēle par svarīgāko Mežaparka attīstībā.
Vada: P. Urtāns
6. Valdes pārvēlēšanas.
7. Bērnu koncerts.
8. Diskusijas.

1.

Mārīte Spiridovska īsi iepazīstina ar Ķīšezera problemātikas attīrīšanas no būvgružiem un ezera krasta līnijas atjaunošanas jautājumu vēsturi.
Kopš 2004. gada Mežaparka Attīstības biedrība regulāri un daudzkārtēji rakstiski vērsusies jautājuma risināšanā Rīgas domē , Valsts Vides dienestā, bet diemžēl nebija vērojama augstāk minēto instanču darbība jautājumu risināšanā.
Būvgruži izvešanu uzņēmās izpildīt privātpersona, taču izvešana pilnībā netika veikta.
Ezerā no būvgružiem mākslīgi izveidota sala, kuru paredzēts apbūvēt. Aktīvas Mežaparka Attīstības biedrības iejaukšanās rezultātā, šis nodoms nav veikts. Mežaparka Attīstības biedrība vērsās Prokuratūrā un KNAB. J
2006. gadā tika uzsākts tiesvedības process pret Rīgas domi. 2008. gada martā ir nozīmēta tiesas sēde Ķīšezera attīrīšanas un krasta līnijas atjaunošanas jautājumā, kas varētu piespiest Rīgas domi reāli darboties ezera sakopšanā.

2.

Pēteris Urtāns ziņo par Mežaparka Attīstības biedrības elektroniskās mājas lapas izveidi un darbību.
Mājas lapas: http://www.mežaparks.eu/ apmeklētāju skaits aug. Šobrīd tas sasniedzis 120 apmeklētājus dienā Ievietoto rakstu skaits ar visdažādāko Mežaparkam aktuālo tematiku ir virs 400.
Elektroniskās mājas lapas darbībai ir būtiska nozīme informācijas izplatīšanā. Mežaparka aktīvisti un visi, kas vēlas ievietot kādu rakstu, svarīgu informāciju, tiek aicināti nosūtīt informāciju uz elektronisko adresi: mežaparks@gmail.com.
3.

Kristīne Āboliņa ziņo par Mežaparka Attīstības biedrības paveikto no 17.02.2007.- 01.03.2008.
2007. gadā valdē darbojās Kristīne Āboliņa (valdes priekšsēdētāja), Andis Zīlāns, Pēteris Urtāns, Mārīte Spiridovska, Olafs Brūvers, Inguna un Zigurds Beinerti. Valdes sēdēs un darbu organizēšanā un izpildē ir piedalījušies arī Marika Muzikante un Biruta Bernacka.

Lielu un nozīmīgu darbu ir paveikuši Mārīte Spiridovska (Ķīšezera sakopšanas problēmu risināšana) un Pēteris Urtāns (Mežaparka Attīstības biedrības elektroniskās mājas lapas un “Mežaparka akcentu” veidošana ).

Nav virzības darbā pie bērnu rotaļu laukuma izveides un tikai daļēji ir pavirzījies darbs pie sabiedriskā labuma statusa panākšanas.

Uzsākta sadarbība ar partneriem:
– ar PAREX banku un pateicoties Līgas Puriņas iniciatīvai Mežaparka akcentu projektam piešķirti LVL 2780.00 (akcentu sagatavošana un rediģēšana-brīvprātīgs darbs); velonovietņu izgatavošanai un uzstādīšanai Mežaparka sabiedriskajā telpā piešķirti LVL 2800.00.

Iesniegts, izturējis Rīgas domes Kultūras departamenta projektu konkursu un izpildīts projekts avīzes “Mežaparks. Pirmā dārzu pilsēta Eiropā” 19. un 20. laidiens, ar finansējumu LVL 500.00, kas tika izmantoti avīzes salikšanai un drukāšanai.
Projekta sagatavošana, redkolēģijas darbs, tekstu vākšana, teksta autoru ieguldījums un tekstu rediģēšana bija brīvprātīgs darbs.

Biedrība ir sniegusi priekšlikumus Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam par detalplānojumiem un projektiem, kas attiecas uz Mežaparku vai tā apkārtni:
– Rīgas apbūves noteikumu grozījumi- stāvu skaits privātmāju teritorijās atļaujams 2, nevis 3;
– Ietekmes uz vidi novērtējumam par Brīvības ielas dublieri;
– Ezerparka attīstības jautājumiem Rusova ielā 1 un 1C.
– Iesniegts lūgums IVN valsts birojam par IVN procedūras piemērošanu plašākai Mežaparka apkārtnei saistībā ar jaunajiem projektiem. Rezultātu pagaidām nav.
– Par attīstību poligona teritorijā divos projektos – daudzstāvu dzīvojamo māju celtniecība un projekts Jaunais Mežaparks.
– Par Rīgas attīstības plāna teritorijas plānojuma grozījumiem.
– Par būvniecības ieceri Ķempes ielā pie tramvaja pieturas.

Nozīmīgākais aizvadītā darbības laika posma rezultāts septembrī bija Rudens svētki Mežaparkā, kuru organizēšanā aktīvi piedalījās ne tikai biedrības biedri, bet arī daudzi Mežaparka iedzīvotāji (plašāka informācija atrodama Mežaparka mājas lapā).

Mežaparks ir sagaidījis ceļazīmi “Dzīvojamā zona”, kas uzliek autotransporta kustības ātruma ierobežojumus. Pēc biedrības lūguma ceļazīme uzstādīta visā Mežaparka teritorijā.
Biedrības 10 gadu jubilejas svinīga atzīmēšana biedru un biedrības atbalstītāju pulkā notika kafejnīcā “Gustavs Ādolfs”. Pasākumu atbalstīja kafejnīca un vairāki sponsori (minēti Mežaparka Akcentos).

Notikušas vairākas vizītes pie Mežaparka parka Aģentūras. Ar Ivetu Ārgali un Gundaru Vītolu izveidojusies konstruktīva sadarbība, tajā skaitā arī jaunākās informācijas sniegšana par parku Mežaparka mājas lapā.
Daži cilvēki līdzdarbojās aģentūras organizētajā pavasara talkā. Šogad parkā ir paredzēta dziedošā pavasara talka.

2007. gada 22. novembrī Mežaparka sākumskolā notika tikšanās ar Austrumu maģistrāles plānotājiem un būvniekiem, pārrunājot nākotnes izredzes, problēmas un to novēršanas iespējas būvniecības laikā.

Noticis intensīvs darbs sarakstes un vizīšu formā ar Rīgas domi par Sudrabu Edžus ielas dārziņiem. Ir panākts, ka dārziņi uz to lietošanas laiku ir atzīti kā zaļā teritorija un nodokļi par to lietošanu nav jāmaksā kā par sabiedrisko iestāžu teritoriju.

Augustā ir bijusi tikšanās ar mūziķiem Arni Miltiņu un Imantu Kalniņu no Vecmīlgrāvja, kur nodibinājusies iedzīvotāju biedrība Ziemeļblāzma.

4.

Par Revīzijas komisijas darbību atskaitās Juris Bergmanis.

5.

Lietišķo spēli par svarīgāko un aktualitātēm Mežaparkā vada Pēteris Urtāns.
Tika apzināti problēmu jautājumi:
– Dabas, vides, ezera sakārtošana, priedes, apstādījumi;
– Satiksme, gājēju pārejas;
– Austrumu maģistrāle;
– Jauniešu pulcēšanās vietas;
– Atkritumu urnas, komposta veidošanas problēmas;
– Garāžu izpārdošana;
– Zaļais tirdziņš;
– Ielu svētki, kultūras pasākumi;
– Informācijas izplatīšana
Rezultātā par svarīgākajiem jautājumiem, kuru risināšanu aktīvi solīja atbalstīt biedrības biedri bija: transporta, satiksmes, vides jautājumi, teritorijas labiekārtošana, komposta veidošanas, informācijas izplatīšanas jautājumi.

6.

Jaunajam valdes sastāvam 2008. gadā tika izvirzīti sekojoši kandidāti:

Andis Zīlāns
Pēteris Urtāns
Raimonds Anzens
Mārīte Spiridovska
Līga Meņģelsone
Valdis Vanags
Zigurds Beinerts

Ar 27 balsīm par un 7 atturoties jaunais valdes sastāvs tika ievēlēts.

Jaunajam Revīzijas komisijas sastāvam tika izvirzīti sekojoši kandidāti:

Kristīne Āboliņa
Juris Bergmanis
Biruta Bernacka

Ar 27 balsīm par un 1 atturoties jaunais Revīzijas komisijas sastāvs tika ievēlēts.

Sapulces vadītāja Līga Norde paziņo par sapulces oficiālās dienas kārtības noslēgumu.
Turpinājumā: bērnu koncerts, neformālā daļa.

Sapulci vadīja: Līga Norde
( paraksts)

Protokolēja: Inguna Beinerte
(paraksts)

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv