Sabiedrības apspriešanai nodots Brīvības ielas dubliera ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojums

No šodienas līdz 27. decembrim norisināsies automaģistrāles no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieris) ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

Ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumā ir izvērtēti trīs iespējamie trases novietnes varianti, kas atšķiras pēc to fiziskā izvietojuma, ietekmes uz vidi, projekta realizācijai nepieciešamo atsavināmo īpašumu skaita un citiem kritērijiem.

„Aicinu rīdziniekus un citu pašvaldību iedzīvotājus aktīvi piedalīties šajā sabiedriskajā apspriešanā. Rīgas Ziemeļu transporta koridors ir vērienīgākais transporta infrastruktūras objekts, kas tuvākajā laikā tiks būvēts Rīgā. Turklāt šis ir objekts, kurš spēs reāli uzlabot satiksmi pilsētā un arī pozitīvi ietekmēs kravu loģistiku, kā arī satiksmi ar Pierīgas pašvaldībām un citām Latvijas pilsētām. Mums ir svarīgi zināt visu iesaistīto pušu viedokli par piedāvātajiem trases izvietojuma variantiem, lai būvējot šo koridoru panāktu maksimāli labākos rezultātus”, saka Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta Vadības komitejas priekšsēdētājs Andris Ārgalis.

Brīvības ielas dublieris ir pirmais no četriem Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta posmiem, kuram pašlaik ir izstrādāti trīs alternatīvie trases novietojuma varianti. Ietekme uz vidi ir vērtēta pēc vairākiem faktoriem: trokšņu līmenis, vibrāciju ietekme, gaisa piesārņojums u.c. Tika ņemts vērā arī tas, vai kāds no trases variantiem šķērso īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.

Lai nodrošinātu dzīvojamai apbūvei normatīvajos aktos noteikto trokšņu līmeni, visiem trases variantiem būs jāveic prettrokšņu pasākumi. Būvdarbu laikā paredzama paaugstināta vibrāciju ietekme tiešā automaģistrāles tuvumā visos gadījumos. Ekoloģisko situāciju Ķīšezerā neietekmē neviens no iespējamiem trases variantiem.

Ja salīdzina trīs izstrādātos automaģistrāles variantus pēc trases novietojuma, tad 3.varianta gadījumā pamattrase par 97% iekļaujas Rīgas attīstības plānā noteikto sarkano līniju robežās. Tālāk risināt jautājumu par zemes vai būvju atsavināšanu, ir iespējams tikai pēc sabiedriskās apspriešanas noslēgšanās un pašvaldības lēmuma pieņemšanas par trases gala variantu un tā skiču projekta izstrādes.

Visi interesenti rakstiskus priekšlikumus par darba ziņojumu var iesniegt līdz 2007.gada 27.decembrim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, mājas lapas adrese: www.vidm.gov.lv/ivnvb.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norisināsies 2007.gada 27.novembrī plkst. 19:00 Garkalnes novada domē, Brīvības gatvē 455, Rīgā; 2007.gada 28.novembrī plkst. 17:30 Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijā Rūpniecības ielā 21; 2007.gada 29.novembrī plkst. 17:30 Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā, Brīvības gatvē 266.Ar darba ziņojumu un citiem sabiedriskās apspriešanas materiāliem var iepazīties:
Rīgas domē Rātslaukumā 1,
Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21,
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā Brīvības gatvē 266,
Garkalnes novada domē Brīvības gatvē 455, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00,
Vides pārvaldības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00,
Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00,
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā: http://www.rdpad.lv/.

Rīgas Ziemeļu transporta koridors ir no jauna būvējams, apmēram 28 km garš lielas kapacitātes autoceļš, kas šķērsos Rīgu rietumu – austrumu virzienā, apejot pilsētas vēsturisko centru ziemeļu pusē. Ziemeļu koridors tiks gan pilnībā integrēts valsts autoceļu sistēmā, radot ērtus pieslēgumus esošajiem autoceļiem, gan arī iekļauts pilsētas ielu struktūrā, veidojot lielāku skaitu daudzlīmeņu krustojumu. Autoceļš šķērsos arī ap 0,8 km plato Daugavu.

Automaģistrāle no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieris) ir pirmais no četriem Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta posmiem. Par optimālo koridora projekta īstenošanas modeli pašlaik tiek uzskatīta valsts un privātā partnerība. Valsts privātās partnerības līgums paredz, ka valsts vai pašvaldība uzsāk maksājumu veikšanu par konkrētu infrastruktūras objektu tikai pēc tā nodošanas ekspluatācijā un turpina veikt maksājumus pie nosacījuma, ka privātais partneris izpilda uzturēšanai izvirzītos nosacījumus. Pēc būtības privātais partneris veic būvniecības darbus par saviem līdzekļiem un tad, kad objekts ir nodots ekspluatācijā, pilsēta vairāku gadu desmitu laikā maksā šos līdzekļus. Privātais investors iegūst arī apsaimniekotāja tiesības uz naudas atmaksas periodu, kas papildus nodrošina objekta kvalitāti.

2006. gada pavasarī norisinājās koridora 1. posma – automaģistrāles no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieris) būvniecības ieceres publiskā apspriešana un paredzētās būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana. Pēc sabiedriskās apspriešanas 04.07.2006. Rīgas dome nolēma akceptēt būvniecības ieceri, nosakot izskatīt alternatīvos trases risinājuma variantus un detalizēti izstrādāt trases skiču projektu, saskaņā ar publiskās apspriešanas rezultātiem.

Sabiedrība rakstiskus priekšlikumus par darba ziņojumu var iesniegt līdz 2007.gada 27.decembrim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, mājas lapas adrese: http://www.vidm.gov.lv/ivnvb/.

Paredzētās darbības nosaukums: Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma automaģistrāles no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dubliera) būvniecība.
Vieta: Rīgas Vidzemes priekšpilsēta un Ziemeļu rajons, Rīgas rajona Garkalnes novads.
Ierosinātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, reģistrācijas Nr.90000056484.
Darba ziņojuma sagatavotājs: Rīgas ilgtspējīgas attīstības centrs, reģistrācijas Nr. 90001312920.
Darba ziņojums – Automaģistrāles no autotceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieria) būvniecības ietekemes uz vidi novērtējums (4,07 MB, *.pdf)
Trases variants Nr. 1 (2,00 MB, *.pdf)
Trases variants Nr. 2 (4,41 MB, *.pdf)
Trases variants Nr. 3 (6,01 MB, *.pdf)
Darba ziņojuma kopsavilkums (2,00 MB, *.pdf)
Skiču projekta paskaidrojošais raksts (10,2 MB, *.pdf)

Informācijas avots: http://www.rdpad.lv/

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv