Mežaparka Attīstības biedrība lūdz piemērot vienotu Ietekmes uz vidi novērtēšanu visiem jaunajiem projektiem ap Mežaparku

2007. gada 27. aprīlis
Nr.K-4

Viktoram Avotiņam
Vides pārraudzības valsts biroja direktoram

Rūpniecības ielā 23
LV-1045

Godātais V. Avotiņa kungs,

Lūdzam Vides pārraudzības valsts birojam piemērot vienu kopēju ietekmes uz vidi (turpmāk – IVN) novērtēšanas procedūru visiem attīstības projektiem (detālplānojumiem, būviecerēm) jaunajā Rīgas attīstības centrā starp Mežaparku, Ķīšezeru un Čiekurkalnu saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.3}b) pantu “ja vairākas paredzētās darbības ietekmē vienu un to pašu teritoriju, ņemot vērā paredzēto darbību kopējo un savstarpējo ietekmi”;

un saskaņā ar Vides pārraudzības Valsts biroja atzinuma “Nr.24 Par Vides pārskatu Rīgas pilsētas attīstības plānam (2006.-2018.)” 2.3. punktu “Vides pārskatā nepilnīgi izvērtētas teritorijas plānojumā paredzēto jauno apbūves teritoriju attīstības iespējamās ietekmes uz vidi, tai skaitā:
· 2.3.1. Nepilnīgi izvērtēta plānoto jauno apbūves teritoriju infrastruktūras izveides (ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu, atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, transporta un citas infrastruktūras) iespējamā ietekme uz vidi;
· 2.3.2. Nepilnīgi izvērtēta plānoto jauno transporta maģistrāļu būvniecības vietu izvēles atbilstība vides aizsardzības prasībām un to iespējamās ietekmes uz vidi…;
· 2.3.3. Vairākām Attīstības plānā noteiktajām jaunajām apbūves teritorijām, kurām noteikts applūšanas risks un kuru sagatavošanai nepieciešams īstenot dambju būvniecību, teritoriju uzbēršanu vai citus analogus pasākumus, nav izvērtētas šo risinājumu īstenošanas iespējamās ietekmes uz blakusesošajām teritorijām.

Lūdzam piemērot IVN procedūru sekojošām būviecerēm un detālplānojumiem:

 • Darījumu un dzīvojamā rajona projekts “Ezerparks”, Rīga, Rusova iela 1, 1c, zemes gabala kadastra nr. 0100085 2045 un nr. 0100 085 2073” ar apm. 25 ha lielu platību, kopējā apbūves platība 450,000 m2 un vairāk nekā 6000 stāvvietām.
 • Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā kompleksa Kokneses prospektā Rīgā, Kokneses prospektā 1A, kadastra Nr. 01000902016, būvniecības ieceri, ar apm. 4 ha lielu platību un 367 autostāvvietām.
 • Zemesgabala Rīgā, Kokneses prospektā 1A (kadastra Nr.01000900011), detālplānojums, kas ietver apm. 38 ha liela zemes gabalu.


Ietvert IVN procedūrā ietekmes novērtējumu, ko izraisīs:

 • jau apstiprinātais Milano Holding Group projekts Mežaparks Plaza Rusova ielā 1 (zemes gabals ar kadastra Nr.0100 085 2068), kas paredz divas luksus klases dzīvojamās ēkas un vienu biroja vai viesnīcas ēku ar augstumu 24 stāvi, un autostāvvietas 1000 automašīnām;
 • Jaunā daudzstāvu dzīvojamā ēka Kokneses prospektā 4, korpuss 1;
 • Jaunbūvētā daudzstāvu dzīvojamā ēka Mirdzes Ķempes ielā;
 • Apbūves un infrastruktūras veidošana apmēram 10 ha lielajā zemes gabalā, kas robežojas ar Mirdzes Kempes ielu, Kokneses prospektu, Ķīšezera ielu un Ezermalas ielu;
 • Attiecībā uz satiksmi (tajā skaitā gājēju un velosatiksmi), gaisa kvalitāti, radīto troksni un pilsētas fragmentāciju ietvert arī projekti – Brīvības ielas dublieris, Austruma maģistrāle, to savienojoša ā viadukta sistēma, kā arī dzīvojamo māju komplekss “Ķeizarmeža krasti” Ezermalas ielā 30.


Sekojoši jautājumi apskatāmi IVN ietvaros saistībā iepriekšminētajām būviecerēm:

 • Transporta infrastruktūras, tai skaitā pilsētas ielu un sabiedriskā transporta kapacitāte un jaunradītās satiksmes ietekme uz gājēju iespējām, velosatiksmi, apkārtējām apkaimēm, tai skaitā blakusesošajām dzīvojamām apkaimēm Čiekurkalnu un Mežaparku.
 • Gaisa kvalitātes izmaiņas un to ietekme uz vidi un iedzīvotāju veselību esošajās apkaimēs un plānotajos apbūves projektos saistībā ar stacionāriem (TEC-1) un mobiliem (autotransporta) izmešu avotiem.
 • Applūšanas riska novērtējums jaunās apbūves teritorijās un plānoto applūšanas aizsardzības hidrotehnisko būvju un pazemes autostāvvietu ietekmes novērtējums uz blakusesošajām teritorijām.
 • Pirmsskolu, pamatskolu un vidusskolu infrastruktūras pietiekamība un pieejamība tuvējā apkaimē.
 • Sociālo, rekreācijas un ārstniecības iestāžu pietiekamība un pieejamība tuvējā apkaimē;
 • Vēsturiskais piesārņojums un to ietekme;
 • Paredzētā apbūves blīvuma un tehnisko risinājumu ietekme uz iespējām nodrošināt teritorijas ar zaļajām zonām – pārsvarā apzaļumojums plānots uz autostāvvietu jumtiem;
 • u.c., tai skaitā paredzamais trokšņa līmenis.


Paldies par uzmanību un ceram uz pozitīvu atbildi un Jūsu iesaisti kvalitatīvas jaunā apbūves centra veidošanā Mežaparkā, Rīgā.
Patiesā cieņā,

Kristīne Āboliņa
Mežaparka attīstības biedrības Valdes priekšsēdētāja

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv