Informācijai: Kas ir Centra apbūves teritorija?

Izvilkums no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (pilnībā apskatāmi mājas lapā http://www.rdpad.lv/rpap/ 3.2. punktā)

7.4.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos centru apbūves teritorija (C) nozīmē zemes gabalus, kur primārais zemes, būvju vai to daļu izmantošanas veids ir intensīva jaukta apbūve ar daudzveidīgām funkcijām (komerciāla rakstura darījumu iestādes: bankas, viesnīcas, biroji un kantori, gadatirgi, konferenču un izstāžu iestādes, kā arī tirdzniecības un pakalpojumu objekti), arī dzīvojamo funkciju, izslēdzot ražošanas funkcijas. Centru apbūves teritorija ietver Rīgas vēsturisko centru, jauno Rīgas centru Pārdaugavā, jauno centru attīstības teritorijas un vietējos centrus.
7.4.2. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta centru apbūvei (C), ir:
7.4.2.1. darījumu iestāde,
7.4.2.2. tirdzniecības un pakalpojumu objekts,
7.4.2.3. (speciāla) izglītības iestāde,
7.4.2.4. pārvaldes iestāde,
7.4.2.5. kultūras iestāde,
7.4.2.6. zinātnes iestāde,
7.4.2.7. sporta būve,
7.4.2.8. apstādījumi,
7.4.2.9. degvielas uzpildes stacija,
7.4.2.10. dzīvoklis kā palīgizmantošana,
7.4.2.11. individuālais darbs,
7.4.2.12. daudzstāvu daudzdzīvokļu nams,
7.4.2.13. bērnu pirmsskolas iestāde,
7.4.2.14. ārstniecības iestāde,
7.4.2.15. sociālās aprūpes iestāde.
7.4.3. Zemes gabala maksimālā apbūves intensitāte:
7.4.3.1. nedrīkst pārsniegt 500%, bet paaugstināta apbūves stāvu skaita gadījumā drīkst būt lielāka, atbilstoši detālplānojumam.
7.4.3.2. Jauno centru attīstības teritoriju detālplānojumi var noteikt arī minimālo apbūves intensitāti, lai novērstu teritoriju ekstensīvu izmantošanu, kā arī paredzēt apbūves veikšanu pabeigtā formā (vienlaicīgi, bez dalīšanas posmos).
7.4.4. Zemes gabala minimālā brīvā teritorija 10%, bet paaugstināta apbūves stāvu skaita gadījumā brīvās teritorijas rādītāju nosaka Rīgas pilsētas Būvvalde ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu vai detālplānojumu.
7.4.5. Maksimālais stāvu skaits:
7.4.5.1. Saskaņā ar „Apbūves stāvu skaita plānā” norādīto, ja atļautās izmantošanas stāvu skaits nav ierobežots ar būvnormatīviem. Lielāks stāvu skaits pieļaujams, ja tāds noteikts ar detālplānojumu vai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 3.6. punktu.
7.4.5.2. Jaunajās centra attīstības teritorijās, kas noteiktas saskaņā ar perspektīvā plānojuma struktūru, augstākais ar detālplānojumu pieļaujamais stāvu skaits nav ierobežots, bet vietējos centros maksimālais stāvu skaits noteikts saskaņā ar „Apbūves stāvu skaita plānā” norādīto. (Bēniņus ieskaita stāvu skaitā, ja tos izmanto kādai atļautajai izmantošanai.)
7.4.6. Priekšpagalmi izmantojami saskaņā ar šo noteikumu 4.12.3. punktu.
7.4.7. Citi noteikumi:
7.4.7.1. Centru apbūves teritorijās dzīvojamā funkcija jāparedz ne mazāk par 30% un ne vairāk par 70% no kopējā stāvu platības apjoma.
7.4.7.2. Paredzot atsevišķu daudzstāvu daudzdzīvokļu namu būvniecību centru apbūves teritorijā, jāievēro dzīvojamās teritorijas daudzstāvu daudzdzīvokļu namu atļautās izmantošanas attiecīgie noteikumi.
7.4.7.3. Dzīvoklis kā palīgizmantošana:
7.4.7.3.1. Papildus 7.4. punkta iepriekšējiem noteikumiem – uz dzīvokli attiecas noteikums, ka katram dzīvoklim jānodrošina piekļūšana atsevišķi no citām ēkas izmantošanām.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv