Mežaparka Attīstības biedrība iesniedz priekšlikumus Rīgas teritorijas plānojumam

Tematika: Rīga, pilsētas attīstība, teritorijas plānojums

Šodien, 19.03.07., Mežaparka Attīstības biedrība, balstoties uz padziļinātu analīzi un 15.03.07. Mežaparka Attīstības biedrības valdes sēdes lēmumu, sagatavoja un iesniedza priekšlikumus grozījumiem Rīgas teritorijas plānojuma (2006 .-2018.g.) divām sadaļām: “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un kartei “Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M1:10000”.
Priekšlikums kartei “Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M1:10000”:
1. Atbilstoši likumam par kultūras pieminekļiem un Aizsargjoslu likumam noteikt aizsargjoslu ap kultūras pieminekļiem Rīgā 100 m un atspoguļot to Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam kartē “Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi”. Tas attiecināms arī uz valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekli “Mežaparks”. 2. Atbilstoši likumam par kultūras pieminekļiem un Aizsargjoslu likumam noteikt aizsargjoslu ap arhitektūras pieminekļiem Rīgā – zemes gabala kadastrālā robeža un atspoguļot tos Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam kartē “Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi”. Tas attiecināms arī uz arhitektūras pieminekli “Mežaparks” (nr.3814) un dzīvojamām ēkām – arhitektūras pieminekļiem valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Mežaparks” teritorijā. 3. Ņemt vērā, ka apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju aizsargjoslas nosakot, jāņem vērā Satversmes tiesas spriedums, nolasīts Rīgā 2007. gada 8. februārī lietā Nr.2006-09-03 (Garkalnes lieta). 4. Nosakot Ķīšezera aizsargjoslu, jāņem vērā applūstošās teritorijas. Applūstošās teritorijas nosakāmas, ņemot vērā 2005. un 2007. gada plūdu maksimuma augstuma atzīmes. 5. Atbilstoši Aizsargjoslu likumam un Apbūves noteikumu 3.8.9. punktam noteikt un atspoguļot Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam kartē “Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi” Rīgas pilsētas ūdensteces – Mailes upītes aizsargjoslu 10 m katrā krastā visā tās garumā.
Priekšlikumi “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”:
1. Ņemt vērā (arī attiecībā uz punktiem 3.11.1., 7.11.3.1. un 3.24.1.), ka apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju aizsargjoslas nosakot, jāņem vērā Satversmes tiesas spriedums, nolasīts Rīgā 2007. gada 8. februārī lietā Nr.2006-09-03 (Garkalnes lieta). 2. Apbūves noteikumu 3.8.6. punktā noteikt, ka valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu aizsargjosla Rīgā ir 100 m, tajā skaitā valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī “Mežaparks”, lai tiktu ievērots Aizsargjoslu likums. 3. Apbūves noteikumos likvidēt punktu 3.6.2. “Izvērtējot apbūves teritorijas vietējos apstākļus un blakus esošo apbūvi, pieļaujama stāvu skaita maiņa 35 % robežās, ievērojot Rīgas pilsētas Būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu, bet kopumā nepārsniedzot 12 stāvu augstumu.” 4. Likvidēt 3.6.3 punktu, ka, veidojot apbūvi virs 12 stāviem, stāvu skaita maiņa pieļaujama 50 % robežās. 5. Likvidēt punktus 3.6.4. un 3.6.6. 6. Punktu 3.24.1. noteikt “Neskatoties uz jebkādiem citiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēkā vai dabas stihiju rezultātā nopostītas vai daļēji nopostītas būves tajās pašās pamatdimensijās un tajā pašā novietnē bez būvatļaujas saņemšanas atbilstoši būvprojektam, pēc kura ēka vai būve būvēta, izņemot gadījumus, ja cietusī būve atrodas sarkano līniju vai aizsargjoslu robežās. 7. Punktu 3.11.1. papildināt ar teikumu, ka teritorijas uzbēršanai nedrīkst izmantot būvgružus. 8. Punktu 7.9.3.5. papildināt ar teikumu, ka pēc meža zemes transformācijas meža parkā transformētā teritorija paliek meža parka teritorijas kopējā bilancē. 9. Punktu 7.9.3.4. formulēt “Meža parka teritorijas kopējā bilancē kokaudžu teritorijām jābūt ne mazāk par 80%. (saskaņā ar meža parka definīciju) 10. Punktu 6.1.6. “Ar trim zvaigznītēm *** atzīmēta meža parka “Mežaparks” teritorija, kur “Mežaparka” funkciju nodrošināšanai apbūves blīvums precizējams ar detālplānojumu, kas nav Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi.” papildināt ar nosacījumu, ka uz “Mežaparka” teritoriju nav attiecināmas 7.9.3.4. atlaides. (jo tajā jau ir iekļauti citi lietojuma veidi) 11. Punktā 7.11.3.4. likvidēt nosacījumu “izņemot punktu 3.2.1.”.
Ar Rīgas Apbūves noteikumiem pašreizējā variantā varat iepazīties Rīgas domes mājas lapā adresē http://www.rdpad.lv/rpap 3.2. punktā un aizsargjoslu karti mājaslapā tajā pašā adresē 3.4.2. punktā.
Sabiedriskā apspriešana notiek 19. martā 17.00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1.
Papildu informācija:
Mežaparka Attīstības biedrība
Valdes priekšsēdētāja
Kristīne Āboliņa
7518014

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv